Välkommen till Regionsförening sydosts årsmöte och en föreläsning av Pelle Snickars om bibliotek och digitalisering!

Program

13.00–14.30 Vad är ett bibliotek?
Pelle Snickars, professor i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot digital humaniora vid Umeå universitet.

14.30–15.00 Fika

15.00–15.15 Jenny Poncin, Svensk biblioteksförening

15.15–16.00 Årsmöte

Anmälan till maria.lundqvist@regionblekinge.se.

Årsmötets föredragningslista:

1. Fastställande av föredragningslista
2. Upprättande av röstlängd
3. Fråga om mötets behöriga utlysande
4. Val av mötesfunktionärer
5. Granskning av framlagda verksamhetsberättelser och ekonomiska berättelser för föregående verksamhetsår och beslut med anledning av dessa
6. Ställningstaganden i fråga om motioner och förslag
7. Val av styrelse enl. § 5
8. Val av en revisor och en suppleant för denna
9. Val av valberedning varav en sammankallande
10. Fastställande av föreningens handlingsprogram och verksamhetsinriktning
11. Fastställande av budget
12. Övriga frågor