30 jun, 2019

Almedalen

Almedalsveckan är världens största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor. Svensk biblioteksförening är på plats för att samtala med beslutsfattare och opinionsbildare, och för att omvärldsbevaka. Har du idéer om samarbete, eller behöver du skarpa deltagare till evenemang, hör av dig!

Evenemang där föreningen medverkar under Almedalsveckan

Lärosätesbibliotek vs nationalbibliotek: roller i den vetenskapliga infrastrukturen
Datum och tid: 1 juli, klockan 13:00 – 14:00
Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5

Med utgångspunkt ur förslaget till nationell biblioteksstrategi, ”Demokratins skattkammare” diskuterar överbibliotekarien vid Uppsala universitetsbibliotek med den tillförordnade riksbibliotekarien om hur forskningsbiblioteken och nationalbiblioteket kan samverka – eller konkurrera – som delar av forskningens infrastruktur. Internationellt högklassig infrastruktur i form av experimentell utrustning, databaser, bibliotek, samlingar och biobanker är avgörande för framgångsrik forskning. Johanna Hansson, orförande Svensk biblioteksförening, modererar samtalet.
Medverkande:
Lars Burman, Överbibliotekarie, Uppsala universitetsbibliotek
Lars Ilshammar, Tillförordnad Riksbibliotekarie, Kungliga biblioteket

Demokratisera forskningen – till varje pris?
Datum och tid: 2 juli, klockan 15:00 – 16:30
Plats: Joda Bar och kök, Skeppsbron 24

Öppen vetenskap handlar om att göra forskning mer tillgänglig och transparent för andra forskare och för resten av samhället. Allmänheten vill involveras i forskningen – vill forskarna det? Hur ska det gå till? Hur ser framtiden ut i ett öppet vetenskapssamhälle? Vilka hinder finns på vägen dit?
Medverkande:
Johanna Hansson, ordförande Svensk biblioteksförening
Kerstin Tham, rektor, Malmö universitet
Gustav Nilsonne, forskare, Karolinska institutet
Betty Malmberg, riksdagsledamot, (M)
Martin Bergman, utredare, Vetenskap & Allmänhet

Digital källkritik i skolan – utbildar skolan eleverna till källkritiska medborgare?
Datum och tid: 2 juli, klockan 15:45 – 16:30
Plats: Hamnplan, H231

Vi lever i ett allt mer informationsomfattande samhälle. Behovet av att vi har väl utvecklade förmågor till att kunna värdera och sålla fram korrekt information är högt. Ett källkritiskt förhållningssätt omfattar förmågorna informationssökning och källkritik. Skolan har en viktig roll när det gäller att utbilda elever i att ha källkritiska förmågor och förhållningssätt för att de ska kunna utvecklas till informerade och ansvarsfulla medborgare. I undervisningen finns däremot utmaningar när det gäller att utveckla elevers förmåga att kritiskt söka, granska och värdera information i digitala och andra källor. Skolinspektionen har nyligen genomfört en granskning av hur skolor arbetar med källkritik och informationssökning i undervisningen. Hur ser det ut i skolan idag? Vad händer med eleverna och samhället om skolan inte ger eleverna kunskaper i ett källkritiskt förhållningssätt? Vem har ansvaret? I panelen sitter Hanna Carlsson som är kontaktperson för föreningens Expertnätverket för skolbibliotek.
Medverkande:
Helén Ängmo, Generaldirektör, Skolinspektionen
Lena Micko, 2:e vice ordförande, SKL, Sveriges Kommuner och Landsting
Hanna Carlsson, Skolbibliotekarie, samordnare för gymnasiebibliotek, Kalmarsunds gymnasieförbund
Maud Larsen, Moderator, Skolinspektionen

Är demokratins skattkammare för alla – eller är biblioteken mer otillgängliga än vi tror?
Datum och tid: 3 juli, klockan 13:00 – 14:00
Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14

Strategins förord anger att förslaget syftar till ”…att stärka och utveckla hela det svenska biblioteksväsendet” och den lyfter att ”visionen för biblioteken är att de ska finnas till för alla med hänsyn till vars och ens behov och förutsättningar.” Förslaget pekar tydligt på bibliotekens viktiga roll att ge den enskilde tillgång till kunskap och litteratur utifrån sina egna förutsättningar. Utgångspunkten för det här seminariet är ett medielandskap i förändring där den snabba digitaliseringen, utvecklingen vad gäller e-läsning utifrån universell utformning och också lagstiftning skapar nya möjligheter för att tillförsäkra den demokratiska rätten till information. Hur ska vi som offentliga aktörer och organisationer samverka för att uppnå synergier gentemot medborgarna? I detta samtal sätter vi fokus på funkis i strategiförslaget.
Medverkande:
Lars Ilshammar, Tf Riksbibliotekarie, Kungl biblioteket
Lotta Brilioth Biörnstad, Enhetschef litteratur och bibliotek, Kulturrådet
Johanna Hansson, Ordförande, Svensk biblioteksförening
Helena Kettner Rudberg, Enhetschef Marknad, Myndigheten för tillgängliga medier
Anne Stigell, Moderator, Myndigheten för tillgängliga medier

Kontaktpersoner

Björn Orring
Björn Orring

Press- och opinionsansvarig

Arbetar med presskontakter och opinionsbildning. Skriver även remissvar och ansvarar för vår medverkan i Almedalen.

070-629 35 00

Maila mig

Svensk biblioteksförening
Svensk biblioteksförening

08-545 132 30

Maila mig