Datum för evenemanget: 3 dec, 2019

Våra talare 2019

Här kan du läsa om talarna vid Forskardagen 2019.

Ann Legeby

är professor i Tillämpad stadsbyggnad vid KTH Arkitektur. Ann har doktorerat inom stadsbyggnad och har särskilt intresserat sig för stadsbyggandets sociala dimension. Segregation, stadsliv och jämlika livsvillkor är centrala forskningsteman. Hennes forskning syftar till att öka förståelsen för hur stadsbyggandet påverkar livsvillkoren i olika stadsdelar och samhällen vilket kan kopplas till hållbarhet. Ann har också via sitt jobb på Sweco i Göteborg tagit initiativ till ett mentorprogram för att stötta unga i nordöstra Göteborg, en del av Angeredsutmaningen.

Här kan du läsa vår intervju med Ann Legeby!

Foto: Jonas Eriksson.

Jonas Söderholm

disputerade 2018 med en avhandling som belyser biblioteket som modell för att tillhandahålla en mängd olika typer av material genom lånande, utifrån exemplet verktygsbibliotek. Hans forskning berör bibliotekens roll i samhället, med särskilt intresse för det enskilda biblioteket i det omedelbart omgivande närsamhället. Jonas undervisar och forskar på Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås sedan 2002.

Här kan du läsa vår intervju med Jonas Söderholm!

Foto: Suss Wilén

Dino Viscovi

är lektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Linnéuniversitetet i Växjö, och har under flera år tillsammans med kollegor i Malmö och Jönköping studerat äldre (65+) i Sverige och äldres vardag med eller utan digitala medier. Arbetet har hela tiden skett i nära samarbete med SeniorNet, en förening som ideellt arbetar med att digitalt inkludera äldre genom utbildning, fortbildning och support. I projekten arbetar vi med många olika metoder och material, och kan därför presentera såväl övergripande strukturella mönster som hur vardagen kan te sig på mikronivå.

Här kan du läsa vår intervju med Dino Viscovi!

Foto: Lillan Magnusson

Marie Löf

är miljövetare och ekotoxikolog vid Stockholms universitets Östersjöcentrum. Hon forskar om effekter av farliga ämnen i havet. Ett annat av hennes forskningsområden och en fråga som hon brinner extra mycket för är kunskapsutbyte och samverkan mellan forskning och samhälle. Marie jobbar i ett unikt projekt som syftar till att öka forskningens användande i beslutsfattande för att uppnå en hållbar utveckling för Östersjön. Hennes roll i projektet spänner från forskning till omvärldsbevakning och forskningskommunikation.

Här kan du läsa vår intervju med Marie Löf!

Foto: Niklas Björling/SU

Jonas Frykman

är statsvetare och har arbetat i drygt 20 år med hållbar samhällsutveckling för statliga myndigheter, kommuner och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. I mars avslutade Jonas sitt uppdrag som utredningssekreterare i den statliga utredningen, Agenda 2030 – delegationen vars uppdrag var att stödja och stimulera genomförandet av Agenda 2030 och hållbar utveckling i Sverige. Idag arbetar Jonas i egen regi med att stödja organisationer att integrera hållbar utveckling som del av sin verksamhet och affärsidé.
Jonas Frykman kommer att presentera Agenda 2030 – delegationens slutsatser och förslag som har lämnats över till regeringen, diskutera hur olika samhällsaktörer tar sig an agendan och varför forskning och innovation utgör central del i genomförandet av Agenda 2030.

Åsa Lund Moberg

är bibliotekschef på Nordiska Afrikainstitutets bibliotek, ett samhällsvetenskapligt specialbibliotek med inriktning mot det moderna Afrika. Hon är engagerad i biblioteksföreningens Expertnätverk för bibliotek och Agenda 2030. Hon är intresserad av att utveckla den roll som biblioteken har i arbetet med hållbarhetsmålen, men också av strategiska frågor som att synliggöra hur biblioteken bidrar till målen  gentemot uppdragsgivaren och omvärlden.

Foto: Johan Sävström.

Karolina Andersdotter

är bibliotekarie på Uppsala universitetsbibliotek och har där uppdraget att utveckla studie- och forskningsstöd i digitala metoder och verktyg (t.ex. datahantering, GIS, informationsetik, upphovsrätt eller användning av programvara). Hon jobbar även som forskningsassistent på Stockholms universitet och undersöker crowdsourcing, metadata och hållbarhet. Hon har tidigare jobbat på IFLA med informationspolitiska frågor, bland annat Agenda 2030 och FN:s hållbarhetsmål. Karolina är kontaktperson för biblioteksföreningens expertnätverk för bibliotek och Agenda 2030.

Foto: Evgeni Hristov/IFLA

Benedict Singleton

är postdoktor på Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet. Han har arbetet inom flera olika discipliner och forskat i många ämnen såsom HIV-behandling i Jamaica, valfångst på Färöarna och naturbaserad integration i Sverige. Hans nuvarande projekt utforskar sociala dimensioner av svensk klimatpolitik. Det vill säga, hur olika samhällsgrupper påverkar och påverkas av klimatförändringar. Projektet bidrar med kunskap för en förbättrad, socialt inkluderande klimatpolitik.

Foto: Annika Borg/SLU