Konferensen startar: 14 nov, 2024

Call for abstracts

Konferensen Mötesplats Profession – Forskning vill främja kontakt och erfarenhetsutbyte mellan utbildning, forskning och biblioteksverksamhet. På den här sidan finns information om hur du skickar in ditt bidrag och i nästa steg utvecklar ditt abstract till ett färdigt paper. Temat för årets konferens är ”Uppdrag demokrati – fri information, möten och läsning i en polariserad tid”.

Vill du presentera något intressant för biblioteksvärlden? Kanske har du erfarenheter från ett utvecklingsprojekt, utredningsarbete eller aktuell forskning? Vi välkomnar bidrag från alla delar av biblioteksfältet!

Anmälan av konferenspapers sker i tre steg:

Steg 1 – Ett abstract som sammanfattar bidragets innehåll

Senast 4 juni 2024

Vi kräver inte bidrag av formellt vetenskaplig karaktär, men texten bör omfatta följande:

  • Problemformulering
  • Redogörelse för metod
  • Resultat och diskussion
  • Referenser

Sänd ditt abstract (300–500 ord) i pdf-format till motesplats-papers@hb.se
Kom ihåg att ange ditt namn, vilken organisation du tillhör, samt din e-postadress!

En konferenskommitté granskar de inkomna anmälningarna och väljer ut de abstracts som i nästa steg utvecklas till hela papers. Senast 16 juni 2024 lämnas skriftligt besked om medverkan.

Steg 2 – Utveckling och inlämning av paper

Senast 16 oktober 2024

När ditt bidrag har antagits utvecklar du ditt abstract till ett konferenspaper. Notera följande:

  • Använd denna mall för att utforma ditt bidrag korrekt. Den första sidan innehåller uppgifter om bidragets titel, författarnamn, organisation samt e-postadress. Sist i mallen placeras en kort författarpresentation.
  • Ditt paper bör innehålla problemformulering, metod/genomförande, resultat och diskussion samt en referensförteckning.
  • Rekommenderad omfattning: 2000–3000 ord (ca 4–6 A4-sidor).
  • Namnge filen enligt följande: författarens/nas efternamn_datum, exempelvis ”andersson_hoseini_241007”.
  • Sänd ditt bidrag i Pdf-format till: motesplats-papers@hb.se

Bidragen kommer, efter författarnas godkännande, att publiceras i en samlingsvolym av Svensk biblioteksförening. Efter konferensen har du möjlighet att bearbeta ditt paper inför publicering. Deadline inför publicering: 2 december 2024. Mejla ditt färdiga och korrekturlästa paper till ovanstående e-postadress.

Steg 3 – presentation av paper på konferensen

14–15 november 2024

Varje paper presenteras vid konferensen av 1-3 deltagare. Presentationen ska vara max 20 minuter lång (därefter finns 10 minuter ytterligare för frågor). Observera att vi endast bjuder på en (1) konferensavgift per konferenspaper.

Kontakt

Mötesplats Profession – Forskning

Mötesplats Profession – Forskning

Programkommittén

Frågor om att skriva abstracts och papers? Kontakta oss i konferensens programkommitté.

email Programkommittén, Mötesplats Profession – Forskning