22 okt, 2018

Papers och presentationer

Här hittar du material från alla paperseminarier och föredrag som hölls under Mötesplats Profession – Forskning 2018.

Åse Hedemark

Åse Hedemark är lektor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Institutionen för ABM, Uppsala universitet. Hennes forskningsintresse kretsar kring föreställningar om folkbibliotek och dess verksamhet men också kring barn och läsfrämjande. Åse forskar för närvarande i ett projekt kallat Att skapa den läsande medborgaren. Offentlig debatt och politik 1945–2017 finansierat av Vetenskapsrådet. Foto: Bertil Wergelius

Åse Hedemarks presentation från Mötesplats Profession – Forskning (pptx)

Ola Agevall

Ola Agevall är professor i sociologi vid Linnéuniversitetet, och förestår sedan 2010 Forum för professionsforskning. Han disputerade 1999 vid Uppsala universitet, på avhandlingen A Science of Unique Events: Max Weber’s Methodology of the Cultural Sciences. I sin forskning har Ola Agevall rört sig över flera olika områden. Förutom att vidareföra avhandlingens intresse för klassisk sociologi har han forskat om mobbnings- och stereotypbegreppens historia lika väl som om hur svenska folket lärde sig spela dragspel. Men framför allt har han de senaste åren sysslat med studier av professioner. På detta forskningsfält har han varit engagerad i två större forskningsprojekt. Det ena projektet heter Kunskapssamhällets bärare (VR). Projektet har syftat till att kartlägga det svenska professionella landskapet och göra reda för dess uppkomst, dynamik och omvandlingar. Det andra forskningsprojektet studerar den högre utbildningens omvandlingar under efterkrigstiden, där professionsutbildningarnas inträde och expansion har spelat en viktig roll.

Se Ola Agevalls föreläsning via Linnéuniversitetets play-tjänst (nytt fönster)

Paperseminarier

Här hittar du alla de papers som presenterades under Mötesplats Profession – Forskning.

Tema: Samverkan
Universitetsbiblioteket som arena för universitetsövergripande verksamhet – exemplet högskolepedagogik

Niklas Ammert och Catta Torhell, Universitetsbiblioteket Linnéuniversitetet
Vilka utmaningar ställs biblioteket inför när man har ett organisationsövergripande ansvar för ett ämnesområde? Vad får det för konsekvenser för organisationsstrukturen och personalens kompetens? Vilka för och nackdelar har det att biblioteket får en fakultetsliknande karaktär?
Universitetsbiblioteket som arena för universitetsövergripande verksamhet (pdf)

Pedagogiskt centrum – en modell för samverkan och kommunikation

Ulrika Boström, Emmelie Ernst, Therése Haglind, Jönköpings kommun
Skapande av ett pedagogiskt centrum inom skola som en metod för skolan att utbilda, öka samverkan och samla resurser inom digitalisering. Praktiskt samarbete mellan skolbiblioteket och lärare.
Pedagogiskt centrum (pdf)

Samspel mellan politiker och tjänstemän – hinder och möjligheter

Margareta Lundberg Rodin, Högskolan i Borås
Diskussion och analys kring bibliotekens och beslutsfattarnas roller, hur man ser på uppdrag, organisation, mål, styrning, strategier och konstruktiv samverkan.
Samspel mellan politiker och tjänstemän (pdf)

Tema: Utveckling
Forskarnas galleri – forskningskommunikation i det trovärdiga rummet

Lotti Dorthé, Sara Kjellberg, Annsofie Olsson och Lotta Wogensen, Malmö universitetsbibliotek
Projekt för att skapa nya metoder och utrymmen för bibliotekets uppdrag inom forskningskommunikation i det fysiska biblioteksrummet. Undersöka bibliotekariens nya roll som utställningskurator. Betydelsen av det fysiska rummet och biblioteksbesökaren som kunskapsproducent.
Forskarnas galleri (pdf)

Sluta gissa! Strategier för att arbeta med UX i vardagen

Anna Hallberg, Ida Henriksson, Tove Lorentzon och Johanna Palm, Universitetsbiblioteket Linnéuniversitetet
Kontinuerlig utveckling för att arbeta med kompetens och metoder inom UX. Att hitta arbetsmetoder och utveckla organisationen för att kunna möta behov hos användare.
Sluta gissa! Strategier för att arbeta med UX i vardagen (pdf)

Högskolebibliotekariers informationsanvändning

Ola Pilerot, Högskolan i Borås
Undersökning och analys kring hur bibliotekarier håller sig informerade och uppdaterade kring sitt arbete och hur man utvecklar kunskaper som krävs i det dagliga arbetet.
Högskolebibliotekariers informationsanvändning (pdf)

Tema: Barn
Bibliotekens verksamheter för barn med funktionsvariationer i Stockholms län

Lynn Alpberg, Stockholms stadsbibliotek
Undersökning om utbudet av verksamheter för barn och unga med funktionsnedsättning på biblioteken och hur målgruppen tar del av utbudet. Presentation av resultat från enkät och djupintervjuer.
Bibliotekens verksamheter för barn med funktionsvariationer (pdf)

Tidig språkintervention med dialogläsning – forskning och praktik

Emma Bergström, Linnéuniversitetet, och Sara Wijk, Biblioteksutveckling, Blekinge Kronoberg
Studie som syftar till att utveckla metoden dialogläsning med små barn. Vad får det för effekter, t.ex. på språkutvecklingen, om man påbörjar dialogläsningen vid ännu yngre ålder än vad som är brukligt?
Tidig språkintervention med dialogläsning (pdf)

Babybabbel

Elina Garp och Erika Lundvall, Västerås Stadsbibliotek
Presentation av projekt om språkutvecklande metoder för små barn och hur man kan inspirera och motivera föräldrar till läsning och bokprat med sina barn. Diskussion kring metod och resultat.
Babybabbel (pdf)

Tema: Digitalisering
Digital humaniora utmanar biblioteket

Emma Burman, Linköpings Universitetsbibliotek, och Wolmar Nyberg Åkerström, Uppsala Universitetsbibliotek
Diskussion om vad digital humaniora (DH) betyder för biblioteken. Hur påverkar det den kompetens och infrastruktur som behövs för att stödja forskning och utbildning inom DH. Vad det kan få för konsekvenser för hur man organiserar arbetet.
Digital humaniora utmanar biblioteket (pdf)

Ökar internetanvändning sannolikheten för folkbiblioteksanvändning?

Catarina Eriksson och Katarina Michnik, Högskolan i Borås
Studie kring samband mellan biblioteksanvändning och olika former av internetanvändning. Analys av data kring biblioteksbesök och internetanvändning från SOM-undersökningen 2017.
Internetanvändning och folkbiblioteksanvändning (pdf)

Hur fungerar digitala bibliotek i praktiken?

Madeleine Lundman, Linnéuniversitetet
Diskussion om hur ett digitalt bibliotek fungerar i praktiken. Skillnader och likheter mellan ett digitalt bibliotek och ett traditionellt bibliotek och betydelsen av den fysiska platsen för båda typerna. Det bibliotek som studerats är BiblioTech i Texas, USA.
Hur fungerar digitala bibliotek i praktiken (pdf)

Tema: Utmaningar
Varför så svårt? Om nationella minoriteter på kommunala bibliotek

Elisabet Rundqvist, Kungliga biblioteket, och Cecilia Brisander, Regionbibliotek Stockholm
Diskussion kring insatser som bibliotek kan göra för att öka kunskapen om nationella minoriteter och varför omfattningen på dessa insatser skiljer sig mellan olika kommuner.
Varför så svårt? (pdf)

Valet är ditt

Annika Lindqvist och Ulla-Carin Stenberg, Arvika bibliotek
Projekt som innebär att utveckla en metod för samhällsorientering i en folkbibliotekskontext. Syftet är att skapa ett forum för samhällsinformation där man lyfter fram olika kompetenser såsom källkritik, språklig förmåga och digital kompetens.
Valet är ditt (pdf)

Skarpt läge – hantering av kontroversiella föredrag på bibliotek

Viktoria Reuterskiöld, Högskolan i Borås
Undersökning kring hur man på biblioteken resonerar kring kontroversiella föredrag och vilken roll styrdokument och ideologiska ställningstaganden har i beslutsprocessen.
Skarpt läge (pdf)

Tema: Läsning
Lättlästcirklar – reflektioner kring litteratur & social sammanhållning inom Bibliotek Botkyrka

Peter Björkman
Redogörelse för läsfrämjande arbete kopplat till reflektioner kring folkbiblioteken och deras uppdrag sett ur en vidare samhällsanalys. Hur den lättlästa litteraturen skapar förutsättningar för möten och samtal kring litteratur.
Lättlästcirklar (pdf)

Litteratur genom örat – ett pilotprojekt om ljudbokens potential och begränsningar

Julia Pennlert, Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås
Studie om litteratur specialskriven för ljudboksformatet och dess användning. Litteraturvetenskapliga analyser av böckerna och analyser av lyssnarnas användarmönster.
Litteratur genom örat (pdf)

Kontakt

Katarina Wiberg
Katarina Wiberg

Utredare

Arbetar med universitets- och högskolebibliotek, specialbibliotek, upphovsrätt, kulturarv, forskningsinitierande stöd, LIBER, Eblida, kontaktperson för Collijn-juryn.

076-526 12 36

Maila mig

Svensk biblioteksförening
Svensk biblioteksförening

08-545 132 30

Maila mig