Välkommen till Regionförening sydosts årsmöte och en eftermiddag med temat biblioteksrummet!

Program

13.00 Var ligger det digitala rummet?
Alex Bergdahl, 
Malmö stadsbibliotek

13.45 Biblioteksrummet i förändring
Anna Persson, verksamhetsutvecklare Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg

14.30 Fika

14.50 Jenny Poncin, Svensk biblioteksförening

15.00 Bilder och erfarenheter från resan till Dokk1 och Syddansk universitet

15.15–16.00 Årsmöte

Anmäl ditt deltagande senast den 28 mars till anna.hallberg@lnu.se

Motioner /ärenden som medlem önskar ta upp på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före mötet, 6 mars. Skicka till ordföranden Andreas Nilsson, andreas.l.nilsson@mil.se.

Årsmötets föredragningslista:

1. Fastställande av föredragningslista
2. Upprättande av röstlängd
3. Fråga om mötets behöriga utlysande
4. Val av mötesfunktionärer
5. Granskning av framlagda verksamhetsberättelser och ekonomiska berättelser för föregående verksamhetsår och beslut med anledning av dessa
6. Ställningstaganden i fråga om motioner och förslag
7. Val av styrelse enl. § 5
8. Val av en revisor och en suppleant för denna
9. Val av valberedning varav en sammankallande
10. Fastställande av föreningens handlingsprogram och verksamhetsinriktning
11. Fastställande av budget
12. Övriga frågor