Härmed kallas regionföreningens medlemmar till årsmöte den 22/3 kl 17.30 digitalt via Zoom.

Föredragningslista:

 1. Fastställande av föredragningslistan
 2. Upprättande av röstlängd
 3. Fråga om mötets behöriga utlysande
 4. Val av mötesfunktionärer
 5. Granskning av framlagd verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisionsberättelse för föregående verksamhetsår och beslut med anledning av dessa
 6. Ställningstaganden i fråga om motioner och förslag
 7. Val av styrelse enl. stadgarna § 5
 8. Val av en revisor och en revisorssuppleant
 9. Val av valberedning varav en sammankallande
 10. Fastställande av föreningens handlingsprogram och verksamhetsinriktning
 11. Fastställande av budget
 12. Övriga frågor
 13. Mötets avslutande

Anmälan sker via Google formulär senast den 10/3:
https://forms.gle/T4H6EKwMaYyRyEPb8

OBS! Vid anmälan kontrollera att du skrivit i rätt e-postadress.

Motioner ska vara inskickade till styrelsen senast den 10/3. En motion kan skrivas av en eller flera som vill att styrelsen ska arbeta med något särskilt under kommande verksamhetsår. Styrelsen läser igenom inkomna motioner och kan yrka för att en motion ska antas eller avslås, av årsmötet. Men det är årsmötet som i sista hand fattar beslut om en motion. Motionen ska ha en kort motivering och ska sluta med en att-sats t ex vi föreslår att styrelsen under 2022 ska arbeta med att stärka…

Motioner skickas till lisa.astrom@rosendalsgymnasiet.se

Zoomlänk och övriga årsmöteshandlingar skickas ut till anmälda deltagare efter den 10/3.

Varmt välkomna!
Styrelsen för regionföreningen Stockholm-Uppland-Gotland, Svensk biblioteksförening.