I juli 2022 lanserades den uppdaterade versionen av IFLA-UNESCO folkbiblioteksmanifest. Men vad innebär manifestet i svensk och norsk kontext?

Bakgrund

Sedan 1949 har IFLA/UNESCO:s folkbiblioteksmanifest varit ett stöd för bibliotek världen över. För att ge en aktuell och relevant bild av folkbibliotekens roll och uppdrag har manifestet reviderats ett antal gånger, och i juli 2022 lanserades den senaste versionen i Dublin (IFLA WLIC, 87th World Library and Information Congress). Målet är att manifestet ska spegla bibliotekens roll och verksamhet i ljuset av övergripande samhälleliga och teknologiska förändringar.

Unesco vill med manifestet uttrycka sin tilltro till folkbiblioteket som en levande källa till utbildning, kultur och information och som en viktig aktör i människors strävan efter fred och andlig utveckling.

Det uppdaterade manifestet betonar folkbibliotekens roll för hållbar utveckling, genom att vara platser för utbyte av information och kultur, och för att de bidrar till stärkt samhällsengagemang. De kopplas till demokratisk utveckling, genom att inkludering, tillgänglighet och delaktighet, inte minst för marginaliserade grupper, beskrivs som centrala värden. Även betydelsen för samhällets övergripande kunskapsutveckling betonas, exempelvis genom folkbibliotekens roll för allas rätt till information samt insatser kopplade till digital delaktighet och höjd media- och informationskunnighet (MIK).

Inbjudan

Vad betyder det uppdaterade manifestet i en svensk och norsk kontext? Välkommen att delta i ett webbinarium arrangerat av IFLA:s Public Library Section, där vi diskuterar ett antal centrala frågeställningar:

– Hur kan manifestet vara ett stöd för legitimering av folkbiblioteket i lokalsamhället?

– Hur kan man arbeta med manifestet på nationell respektive internationell nivå?

– Hur påverkar manifestet profession och institution?

Medverkande:

Vidar Lund, ordförande i Norsk biblioteksförening, med lång erfarenhet från folkbibliotekssektorn på lokal och regional nivå.

Jenny Nilsson, utredare på Svensk biblioteksförening, bland annat med ansvar för IFLA-frågor och nordiskt samarbete.

Ola Pilerot, professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås.

Xianhong Hu, programspecialist inom UNESCO, representerar Information for All-programmets sekretariat.

Språk: svenska, norska, engelska.

Arrangör: IFLA Public Library Section (genom Martin Memet Könick, bibliotekschef Landskrona kommun, Elin Golten, sektionschef Bibliotekutvikling Vestland, Peter Björkman, enhetschef Umeå stadsbibliotek.)

Läs mer om evenemanget och anmäl dig här, länk öppnas i nytt fönster!