Välkomna till en eftermiddag med inspiration och erfarenhetsdelning om internationellt bibliotekssamarbete. Dagen avslutas med regionföreningens årsmöte 2019.

13-13.10 Inledning

13.10-14 Internationellt arbete inom Svensk biblioteksförening, Jenny Nilsson, Svensk biblioteksförening

14-14.30 Nordic nightmares och annat nätverkande – Att arbeta med internationella biblioteksprojekt och aktiviteter, Mia Olausson, Vaggeryds bibliotek

14.30-14.45 Fika

14.45-15.15 Att stärka bibliotekets roll, med fokus på kompetensutveckling och tillgång till resurser – Våra erfarenheter av samarbete med biblioteket på University of Rwanda, Anna Stockman, Blekinge tekniska högskola

15.15-16 Årsmöte

Anmäl deltagande till Lotta Gustafsson, lotta.gustafsson@lnu.se, senast den 8/3.

Motioner /ärenden som medlem önskar ta upp på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före mötet, 13 februari, skicka till lotta.gustafsson@lnu.se.

Årsmötets föredragningslista:

1. Fastställande av föredragningslista
2. Upprättande av röstlängd
3. Fråga om mötets behöriga utlysande
4. Val av mötesfunktionärer
5. Granskning av framlagda verksamhetsberättelser och ekonomiska berättelser för föregående verksamhetsår och beslut med anledning av dessa
6. Ställningstaganden i fråga om motioner och förslag
7. Val av styrelse enl. § 5
8. Val av en revisor och en suppleant för denna
9. Val av valberedning varav en sammankallande
10. Fastställande av föreningens handlingsprogram och verksamhetsinriktning
11. Fastställande av budget
12. Övriga frågor