Kallelse till årsmöte 2020 i Svensk Biblioteksförenings regionförening Stockholm/Uppsala/Gotland. Anmäl dig gärna senast 28 februari. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 7 februari.

Årsmötet äger rum fredagen den 6 mars 2020 kl. 17.30 på SvBib:s kansli, Oxtorgsgränd 2, Stockholm (t-bana: Hötorget).

Årsmötet inleds med ett föredrag om “Svensk litteraturs spridning i världen” av Andreas Hedberg, litteraturvetare. Därefter traditionellt årsmöte inkl. enklare förtäring. Föredragningslistan hittar ni nedan.

Enkät

För att ta reda på vad medlemmarna vill att föreningen ska göra har vi en liten temperaturmätare i form av en enkät på gång:
Till enkäten

Svara gärna senast 28 februari. Redovisningen görs på årsmötet.

Anmälan till årsmötet

För att kunna beräkna matåtgången vill vi uppmuntra till att anmäla sig till årsmötet. Gör detta gärna senast 28 februari!
Anmälan till årsmötet

Det går även att anmäla sig per telefon 0736-12 16 50.

Väl mött!

Föredragningslista

1. Fastställande av föredragningslistan
2. Upprättande av röstlängd
3. Fråga om mötets behöriga utlysande
4. Val av mötesfunktionärer
5. Granskning av framlagd verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för föregående verksamhetsår och beslut med anledning av dessa
6. Ställningstaganden ifråga om motioner och förslag
7. Val av styrelse enl. stadgarna § 5
8. Val av en revisor och en revisorssuppleant
9. Val av valberedning varav en sammankallande
10. Redovisning av enkätsvar
11. Fastställande av föreningens handlingsprogram och verksamhetsinriktning
12. Fastställande av budget
13. Övriga frågor

Motioner och förslag ska vara styrelsen tillhanda senast den 7 februari. Mejla direkt till eva.haeusner@gmail.com

Årsmöteshandlingar kommer att läggas ut på föreningens hemsida allt eftersom de blir klara. De kommer också att finnas tillgängliga vid årsmötet.

Med vänliga hälsningar,
Eva Häusner, ordförande Svensk Biblioteksförenings regionförening Stockholm/Uppsala/Gotland