Den digitala tekniken ställer forskningen inom humaniora och samhällsvetenskap inför en rad nya utmaningar och möjligheter. Mängden av och tillgängligheten till digital information växer. Utmaningarna för forskningen är såväl av metodisk som vetenskapsteoretisk art. Både möjligheter och begränsningar i de hittills använda standardmetoderna uppmärksammas i takt med att nya sätt introduceras för att i större omfattning, med ökad hastighet och bättre precision analysera texter, bilder och ljud. Förändringen ställer också nya krav på teknisk kompetens, infrastrukturer för lagring och tillgängliggörande, liksom på samarbeten över disciplinära och nationella gränser.

Till följd av denna förändring finns inom forskningen potential till innovativa kombinationer av kvalitativa och kvantitativa metoder, holistisk förståelse av samhälleliga fenomen samt till en fruktbar utveckling av traditionella humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv. Ett samlingsnamn för dessa tillvägagångssätt är ofta mixed methods research.

Utlysningen riktar sig till forskning som utvecklar eller tillämpar nyskapande metoder samt till projekt som har mer metaorienterade perspektiv. Satsningen syftar till att förbättra forskarnas möjligheter att kritiskt bedöma och att utnyttja de nya typer av data och metoder som digitaliseringen medför samt utmana etablerade metodologier och vetenskapliga paradigm. Utvecklingen av nya metoder kan vara lika relevant för forskarna, oavsett om de arbetar med stora eller små datamängder.

Det är centralt att projektet har en bärande forskningsfråga, internationell relevans och att de förväntade resultaten är generaliserbara utanför den egna forskningen. Forskningsprojekten ska drivas av analytiska prioriteringar, val av samarbetspartners och metodisk självreflektion, och när så krävs, ha tydliga strategier när det kommer till insamling, bearbetning samt tolkning av data.

Här kan du läsa mer och skicka in din ansökan, öppnas i nytt fönster!

Ansökningstid

Ansökningssystemet öppnar den 15 februari.
Ansökan ska vara RJ tillhanda senast den 15 mars klockan 16.00.