Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen bjuder in till en nationell konferens om MIK för ett demokratiskt medborgarskap.

I dag behöver såväl unga som gamla navigera i en värld som har blivit allt svårare att överblicka och genomskåda. Ett förändrat medielandskap med nya produktionsvillkor och konsumtionsmönster har ytterligare förstärkt behovet av kunskap och nya förhållningssätt. Efter krigets utbrott i Europa aktualiseras än fler utmaningar som desinformation, censur och propaganda. Mot denna bakgrund framstår relevansen för begreppet medie- och informationskunnighet (MIK) allt tydligare.

Utgångspunkten är att ett inkluderande demokratiskt samhälle bygger på välinformerade, engagerade och reflekterande medborgare. MIK är en nyckelresurs, vilket både EU och den svenska regeringen har fastställt, och det gäller i synnerhet för de unga. Detta skriver arrangörerna på evenemangets hemsida.

Till konferensen bjuder arrangörerna in särskilt berörda aktörer såsom politiker och chefer samt strateger inom myndigheter med MIK-relaterade uppdrag samt forskare och praktiker som jobbar med medie- och informationskunnighet. Övriga intressenter kommer att kunna ta del av inspelningar från konferensen i efterhand. Även av MIK-relaterade kringaktiviteter i anslutning till konferensen under vecka 43, 2022.

Läs mer om evenemanget här, länk öppnas i nytt fönster.