Härmed kallas medlemmarna till årsmöte 2021 i Svensk biblioteksförenings regionförening Stockholm/Uppsala/Gotland torsdag den 25 mars 2021 kl. 17.30 på Zoom

Anmälan sker via: https://forms.gle/3tQ4DHC9LETHwu5d6

Vi tar gärna emot önskemål på aktiviteter och vad ni medlemmar vill att styrelsen ska arbeta med under året.

Ett sätt att påverka är att skriva en motion.
En motion är ett förslag från en medlem eller flera som årsmötet antar eller avslår. Om årsmötet antar en motion får styrelsen i uppdrag att arbeta med frågan under året. Skriv kort och koncist om varför  och avsluta med en att-sats. Det är att-satsen som kommer att antas eller avslås. Vill du ha hjälp med att skriva en motion, ta kontakt med oss i styrelsen. Styrelsen läser motionerna innan årsmötet och kan yrka på ett visst utslag, men det är inte styrelsen som fattar beslutet, utan årsmötet. Det här är en möjlighet att påverka styrelsen och regionföreningens arbete under 2021.

Motioner och förslag ska vara styrelsen tillhanda senast den 26/2. Mejla direkt till lisa.astrom@rosendalsgymnasiet.se

Varmt välkomna!

Föredragningslista:
1. Fastställande av föredragningslistan
2. Upprättande av röstlängd
3. Fråga om mötets behöriga utlysande
4. Val av mötesfunktionärer
5. Granskning av framlagd verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för föregående verksamhetsår och beslut med anledning av dessa
6. Ställningstaganden i fråga om motioner och förslag
7. Val av styrelse enl. stadgarna § 5
8. Val av en revisor och en revisorssuppleant
9. Val av valberedning varav en sammankallande
10. Fastställande av föreningens handlingsprogram och verksamhetsinriktning
12. Fastställande av budget
13. Övriga frågor

Årsmöteshandlingar kommer att läggas ut på föreningens hemsida allt eftersom de blir klara. Du som har anmält dig till årsmötet kommer också att få allting skickat till dig på e-post samt zoom-länken i god tid innan årsmötet.

Med vänliga hälsningar,
Lisa Åström, ordförande Svensk Biblioteksförenings regionförening Stockholm/Uppsala/Gotland