Ingrid Petersson är generaldirektör för Formas och var ordförande i Agenda 2030-delegationen. Delegationen har haft regeringens uppdrag att föreslå åtgärder för Sveriges genomförande av agendan. Den lämnade sitt betänkande till regeringen den 11 mars 2019.

Det krävs omställning och krafttag i alla länder för att nå målen i Agenda 2030. Utvecklingen i världen är komplex. Fattigdomen minskar, fler barn får gå i skola och uttunningen av ozonskiktet har stoppats. Men samtidigt ökar antalet hungriga för första gången på ett decennium, miljontals människor är på flykt och klimatfrågan blir alltmer akut. Agenda 2030 med sina 17 mål är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Den klargör att de globala samhällsutmaningarna är sammanflätade, de måste hanteras sammanhållet och vi måste göra det tillsammans. De utmaningar vi står inför är förenade med så stora kostnader för samhället om vi inte gör någonting, att vi helt enkelt inte har råd att inte agera. En förändring är nödvändig och den måste ske nu.

För att lyckas nå målen behöver hållbar utveckling bli övergripande mål för all politik.

För att nå de globala målen krävs lösningar som ställer stora och delvis nya krav på alla delar av samhället. I delmål 4.7 i Agenda 2030 anges att alla studerande ska få de kunska­per och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveck­ling. Barn och unga är viktiga aktörer för att driva arbetet med agendan och hållbar utveckling framåt. Lärande och utbildning för hållbar utveckling är en förutsättning för att vi ska lyckas nå agendans samtliga mål. Det i sin tur kräver en generell kunskapshöjning eftersom ökad kunskap om agendan och vad den innebär, på både samhälls- och individnivå, kan förväntas leda till det ökade engagemang som behövs för att nå målen.

Statistiska centralbyrån (SCB) bedömer att Sverige uppfyller endast cirka 20 procent av de globala indikatorerna för Agenda 2030. Sverige måste med andra ord öka takten och låta Agenda 2030 vara styrande de kommande tio åren.

Eftersom tiden är kort är det bästa sättet att få ett effektivt genomförande av Agenda 2030 i Sverige att förbättra och förstärka det grundläggande arbete som redan pågår. Vi behöver rikta om redan existerande kapacitet. På så sätt skapas bättre förutsättningar att besluta om åtgärder som främjar hållbar utveckling och som därmed bidrar till genomförandet av agendan.

Statistiska centralbyrån (SCB) bedömer att Sverige uppfyller endast cirka 20 procent av de globala indikatorerna för Agenda 2030. Sverige måste med andra ord öka takten och låta Agenda 2030 vara styrande de kommande tio åren. Vi har nationella mål, lagstiftning, strategier och handlingsplaner, men det finns gap mellan mål och resultat. Vi måste få till bättre koordinerade mål och stärkta förutsättningar, så att de beslut som tas och de åtgärder som genomförs bidrar till en hållbar utveckling.

Hållbar utveckling berör flera samhällsområden och alla aktörer måste bidra för att vi ska nå målen. Samarbete och partnerskap mellan olika aktörer är en förutsättning för ett lyckat genomförande och det finns flera goda exempel på praktisk tillämpning av Agenda 2030 runt om i landet. I en global jämförelse har Sverige ett mycket gott utgångsläge. Det både förpliktigar och möjliggör att vi vidtar åtgärder som har betydelse både i Sverige och globalt. Välfärdssamhället och den breda politiska enigheten om klimatpolitiken gör att förutsättningarna för en omställning i Sverige är relativt goda. Samtidigt står vi inför betydande utmaningar med ohållbara konsumtionsmönster, ojämlikheter i hälsa och bristande integration.

När vi i Agenda2030-delegationen formulerade förslagen till det fortsatta genomförandet av Agenda 2030 i Sverige så var utgångspunkten att utgå från ordinarie processer eftersom de redan är pågående och dessutom har stor potential för arbetet med hållbar utveckling.

Den centrala process som har störst betydelse för samhällsutvecklingen är den statliga budgeten. Och det är där, inom de centrala och ordinarie processerna som delegationen har identifierat att det finns möjligheter att förbättra och förstärka arbetet för att effektivt kunna genomföra arbetet med att nå målen i Agenda 2030 för hållbar utveckling.

Om vi alla tillsammans är med och bidrar så kan vi vända världens utmaning till världens möjlighet.

Bakgrund

Agenda 2030-delegationen har varit en statlig kommitté tillsatt av regeringen men som har arbetat självständigt från regeringen och departementen. Delegationens uppdrag har varit att stödja och stimulera Sveriges genomförande av Agenda 2030. Delegationen avslutade sitt uppdrag den 11 mars 2019. Delegationens betänkande Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning – världens möjlighet finns att ladda ned på agenda2030-delegationen.se.

Ingrid Petersson,
Generaldirektör för Formas och var ordförande i Agenda 2030-delegationen.

Foto: Elisabeth Ohlson Wallin