Nordisk kulturkontakt i Helsingfors är en av Nordiska ministerrådets fem kulturinstitutioner som har till uppgift att främja nordiskt kultursamarbete. Vi gör det genom att vara sekretariat för ministerrådets fyra olika stödprogram som är till för att finansiera nordiska och nordisk-baltiska kulturprojekt.

Vi gör det också genom arrangemang av olika slag som författarsamtal, filmkvällar, språkkaféer, utställningar, seminarier och diskussioner kring aktuella samhällsfrågor, såväl kulturella som politiska eller sociala, i vår mötesplats i centrala Helsingfors. Vi driver också det enda nordiska specialbiblioteket i Finland. Här finns böcker på alla nordiska språk, filmer, dagstidningar och tidskrifter. Biblioteket är populärt och hade förra året mer än 40 000 besökare.

På senare tid har vi arbetat målmedvetet med aktiviteter för barn och unga. Ett av många initiativ är en årlig utställning som bygger på någon känd barnbok. För ett par år sedan var det Linda Bondestams och Ulf Starks prisbelönta Djur som ingen sett utom vi som låg till grund för ett omfattande pedagogiskt arbete.

I samarbete med Sydkustens ordkonstskola och studenterna vid klasslärar- respektive barnträdgårdslärarutbildningen vid Helsingfors universitet utarbetades ett pedagogiskt material till stöd för lärare, bibliotekarier och andra vuxna som läser med och för barn. I år visar vi en liten utställning som bygger på den litauiska författaren Monika Vaicenavičienės uppmärksammade bok som också givits ut i Sverige – Vad är en flod? Även till den hör ett omfattande program.

Ur dessa och andra erfarenheter och med vår vision som grund – Alla skall ha tillgång till kultur- och samhällsliv på lika villkor – har tankarna på ett större nordiskt projekt vuxit fram.

Det är nämligen vår uppfattning att många vuxna i sin professionella roll tycker det är svårt att läsa bilderböcker. Det kan bero på att böckerna handlar om svåra ämnen som sorg, död, saknad och förlust, vad det innebär att vara människa.

Det kan också vara så att det i texten saknas nycklar till hur man kan prata om den. Därför lanserar vi Den nordiska bokslukaren som vi menar också kan bli en dörröppnare till de nordiska ländernas veritabla skatt av böcker för barn. Vårt mål är att bygga upp en modell för läsfrämjande för barn i åldrarna 0—12 år genom att utveckla, utarbeta och tillhandahålla pedagogiska handledningar på de språk böckerna finns tillgängliga. Projektet riktar sig alltså till vuxna som arbetar med läsning för barn, till exempel pedagoger, bibliotekspersonal och andra läsfrämjare.

Vi har valt att utgå från bilderböcker som varit eller är nominerade till Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris eftersom vi också är angelägna om en ökad synlighet för Nordiska rådets priser.

Barn- och ungdomslitteraturpriset instiftades först 2013 så antalet bilderböcker som nominerats sedan dess, ett trettiotal, är hanterligt. En nordiskt sammansatt arbetsgrupp bestående av pedagoger, barnbibliotekarier, författare, illustratörer och läsambassadörer ska säkra att det pedagogiska materialet håller hög kvalitet och till innehåll och svårighetsgrad matchar behoven. Tanken är att gruppen ska vara diversifierad och representativ vad beträffar land, språk och pedagogiska perspektiv. Den har sållats fram via Nordisk kulturkontakt, de nordiska husen och instituten samt IBBY-nätverket.

I projektet ingår för att skapa en större uppmärksamhet att utlysa ett open call bland nordiska illustratörer, en tävling för att ta fram en symbol för Den nordiska bokslukaren. Den ska kunna användas av våra kolleger i de nordiska husen och instituten – i Grönland, Färöarna, Island och Åland – både i marknadsföringen av själva projektet och utbudet av nominerade bilderböcker.

Open call-tanken bottnar i viljan att skapa en transparent process som är öppen för alla, som engagerar brett och är riktad till unga människor.

De pedagogiska nycklarna till varje bok placeras allteftersom de växer fram på en samlingssida på webben. Där kan den intresserade få information om projektet eller navigera mellan olika material och språkversioner. Ur distributionsperspektiv vore det viktigt att de enskilda pedagogiska handledningarna och deras språkversioner förses med egna ISBN- och permanenta URN-adresser, samt relevant metadata som gör att materialet kan hittas i olika databaser och sökfunktioner.

Vi ska undersöka förutsättningarna för detta när och om projektet väl kommit igång. Målsättningen för e-distributionen bör vara att skapa så många relevanta kopplingar som möjligt från andra aktörer som biblioteksdatabaser, förlag och kataloger till de pedagogiska materialen som den nordiska arbetsgruppen utarbetat i samarbete. Eftersom det nordiska samarbetet har höga ambitioner vad gäller ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet kommer det mesta arbetet ske på respektive hemmaplan och flesta arbetsmötena att hållas via länk.

Ola Kellgren

Direktör

Nordisk kulturkontakt, Helsingfors