Den 9 juni firas arkivens dag runt om i världen och sedan ett par år har dagen kommit att utökas till en arkivvecka från den 7 juni till den 11 juni – Happy International Archives Week. På sociala medier kan man med hachtaggen #IAW2021 följa vad som händer internationellt och en webinarieserie lyfter arkivens och arkivarieprofessionens viktiga roll i ett demokratiskt samhälle.

Internationellt har man valt att använda arkivens dag för att medvetandegöra varför arkiven finns och varför det är viktigt att stödja arkiven och arkivarieprofessionen. Det är helt enkelt ett bra tillfälle att upptäcka och lära känna arkiven.

Den internationella arkivens dag inrättades av International Councel on Archives (ICA) med start de 9 juni 2009. Datumet valdes eftersom det var samma datum som ICA grundats. Förslaget om att inrätta en internationell arkivens dag hade väckts vid en internationell arkivkongress i Wien flera år tidigare. I Sverige och ett antal andra länder fanns sedan flera år nationella arkivdagar.

Idag använder jag allt oftare begreppet verksamhetsinformation i stället för arkiv.

Varför behövs en arkivens dag? Naturligtvis handlar det om att synliggöra arkiven. Det är alltför vanligt att arkivverksamma möts av en lite luddig uppfattning om vad arkiv är, varför arkiv behövs och vilka som arbetar med arkiv. Det är också vanligt att arkiv och bibliotek blandas ihop. När jag läste arkivkunskap på slutet av 80-talet fick vi lära oss att arkiv har tre grundbetydelser, dels arkiv som institution exempelvis ett kommunarkiv, ett folkrörelsearkiv, eller ett nationellt riksarkiv. Men också arkiv som lokal till exempel ett centralarkiv eller ett närarkiv och slutligen arkiv som bestånd det vill säga information som uppstått som en del av en verksamhet till skillnad från samlingar som kunde finnas hos bibliotek och museer. Det hindrar ju inte att arkiv och museer kan förvara arkivbestånd eller naturligtvis ha ett eget så kallat ämbetsarkiv.

Arkiv som lokal eller plats tycker jag inte längre känns lika relevant. Så länge en verksamhets information kan presenteras eller återsökas på ett enkelt sätt så har förvaringsplatsen mindre betydelse. Viktigare är det att kunna särskilja vilken information som har sitt ursprung i en specifik verksamhet, att värna om arkivens unika egenskaper som bevis på händelser, att veta i vilken kontext som informationen skapats för att rätt kunna bedöma dess värde. Idag använder jag allt oftare begreppet verksamhetsinformation i stället för arkiv. En annan innebörd av begreppet arkiv kan idag vara arkiv som system, ett e-arkiv eller system för digitalt bevarande.

I Sverige firas arkivens dag alltid 2:a lördagen i november. Detta datum ligger kvar eftersom det ansågs svårt att väcka allmänhetens intresse för en arkivens dag i början av juni i konkurrens med nationaldagen, skolavslutningar med mera. Målgruppen för arkivens dag i Sverige är den breda allmänheten och har karaktären av ett öppet-hus-firande där många arkivinstitutioner – på plats – har en särskild utställning som ansluter till ett tema. De nordiska länderna har ett gemensamt tema och temat för 2021 är ”Röster i arkiven”.

Det är alltför vanligt att arkivverksamma möts av en lite luddig uppfattning om vad arkiv är, varför arkiv behövs och vilka som arbetar med arkiv. Det är också vanligt att arkiv och bibliotek blandas ihop.

Bakom arkivens dag i Sverige står en samverkansgrupp som kallas SASS – Svenska arkiv i samverkan för synlighet. I den gruppen ingår alla arkivföreningar; FAI – Föreningen för arkiv och informationsförvaltning, FALK – Föreningen för arkivverksamma i regioner och kommuner, NLA – Näringslivets arkivråd och Svenska arkivförbundet – folkrörelsearkiv och näringslivsarkiv, samt SKR – Sveriges Kommuner och Regioner och Riksarkivet.

SASS-gruppen står även bakom arkivveckan (AVEC) som samlar arkivverksamma i Sverige vart 3:e år. Arkivveckan 2020 som var planerad till Uppsala blev dock inställd. För att återanvända programmet genomförs nu en digital arkivvecka (AVEC Digitalt) som 6 sessioner med utvalda delar av programmet och första sessionen släpps på den internationella arkivens dag 9 juni. Den sista sessionen är planerad till arkivens dag 2022. På så sätt kan man säga att Sverige fått sin utökade arkivens dag som sätter arkivprofessionen i fokus.

Foto: Tommy Jansson