IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) är bibliotekens globala röst och samlar alla olika typer av bibliotek internationellt. Och just det, att organisationen samlar alla olika sorters bibliotek, täcker de flesta av världens länder, engagerar drygt 1000 volontärer från alla världens hörn och driver viktiga biblioteksfrågor, det är som jag ser det, den största styrkan med IFLA.

Svensk biblioteksförening är aktiva inom IFLA och delar varje år ut stipendier för att medlemmar ska kunna delta i arbetet som sker i anslutning till IFLA:s årliga konferens WLIC (World Library and Information Congress). I augusti är det dags för WLIC, denna gång i Rotterdam. Dagarna fylls med olika möten, konferensprogram, workshops, posters, utställning, studiebesök och nätverkande. Många svenskar är involverade i IFLA:s arbete och har en intensiv konferens framför sig. Samtidigt som WLIC ger möjligheten att träffas, lära nytt och driva frågor framåt så är WLIC verkligen bara en liten del av det som händer inom organisationen.

Varför ska vi fortsätta att engagera oss? Vi är alla en del av någonting större. Samtidigt som vi verkar inom ett universitet, en kommun, en myndighet eller annan typ av verksamhet på ett lokalt plan, så är vi också påverkade av det som sker utanför oss, både nationellt och internationellt. Detta kan vi inte bortse från och det påverkar oss dagligen, oavsett om vi tänker på det eller inte.

Jag ser ljust på framtiden och ser att vi tillsammans kan säkra att våra invånare får fortsatt tillgång till god biblioteksverksamhet, på alla håll i världen. Vi är alla del av detta, i det lilla och i det stora. En del av sammanhanget.

IFLA verkar för flera viktiga frågor som påverkar oss alla både i vårt strategiska och dagliga arbete. Fri tillgång till information, upphovsrätt, kulturarv och biblioteksstandarder är några av de strategiska frågor som IFLA arbetar med. IFLA är också verksamma med opinionsbildning både globalt och också regionalt. Bland annat har IFLA vid upprepade tillfällen varit i FN för att lyfta vikten av bibliotek och fri tillgång till information. Ett resultat av detta är bland annat att informationstillgång finns med i de globala utvecklingsmålen (mål 16:10).

Dessutom jobbar IFLA med många olika konkreta frågor inom biblioteks- och informationsområdet. Några exempel är frågor inom kompetensutveckling, hållbarhet, fjärrlån, ledarskap, marknadsföring, bibliotekarieutbildning, akademiska bibliotek, bibliotek inom olika ämnesområden, skolbibliotek, barn och unga samt nya inom professionen. Våra katalogstandarder, folkbiblioteksmanifest och ”open access” är mer konkreta frågor som IFLA verkar för. Listan kan göras lång.

2021 lanserades en ny struktur och styrning av IFLA. En av de största förändringarna i detta var inrättandet av sex regionala divisioner. I och med detta jobbar IFLA nu regionalt i alla delar av världen, vilket är viktigt för en organisation som verkar globalt.

De regionala divisionerna ska bland annat jobba med opinionsbildning och synlighet i regionen jämfört med de professionella sektionerna och divisionerna som jobbar med mer avgränsade sakområden. Som nyinvald i den europeiska divisionen hoppas jag att vi ska kunna jobba med att stärka IFLA i Europa och tillsammans med andra aktörer stärka bibliotekens roll i en orolig samtid.

Det senaste året har vi kunnat läsa om problem inom IFLA. Viktigt i detta är att se att den största delen av IFLA har kunnat fortsätta att verka och bidra till det globala biblioteks- och informationslandskapet. Massor med gott arbete bedrivs och ett axplock av det nämns ovan. Samtidigt är vi alla en del av ett system och behöver agera för den ökade transparens och öppenhet som efterfrågas. Problemen har lyfts från olika håll, bland annat från oss i Sverige. Arbetsmiljön på huvudkontoret, ekonomin och kopplingen till SIGL (Stitching IFLA Global Libraries, som till stor del är finansierad av pengar från Bill & Melinda Gates Foundation) samt öppenhet och transparens är frågor som lyfts.

Varför ska vi fortsätta att engagera oss? Vi är alla en del av någonting större. Samtidigt som vi verkar inom ett universitet, en kommun, en myndighet eller annan typ av verksamhet på ett lokalt plan, så är vi också påverkade av det som sker utanför oss, både nationellt och internationellt. Detta kan vi inte bortse från och det påverkar oss dagligen, oavsett om vi tänker på det eller inte.

Vi har agerat på olika håll, genom att lyfta frågorna och genom att exempelvis ställa krav på förändring och i vårens IFLA-val agera för förnyelse. I detta har många av oss ställts inför olika frågor. Ska vi fortsätta att involvera oss? Ska vi fortsätta att vara medlemmar? Hur säkrar vi ett starkt framtida IFLA som gagnar hela det globala Biblioteks & Informationsområdet?

Sverige har agerat genom att nominera en kassör i valen, genom att gå in i olika viktiga positioner och genom att fortsätta hålla frågan levande och agera för förändring. Som företrädare för en institution som inte är medlem i IFLA har jag sett till att vi inte blir institutionell medlem förrän vi börjar se en förändring, som styrelseledamot i biblioteksföreningen har jag fortsatt att hålla frågan levande och som IFLA-volontär har jag också hållit frågan levande.

Jag ser ljust på framtiden och ser att vi tillsammans kan säkra att våra invånare får fortsatt tillgång till god biblioteksverksamhet, på alla håll i världen. Vi är alla del av detta, i det lilla och i det stora. En del av sammanhanget.