Regeringen beslutade nyligen om en förordning för att öka bemanningen på skolbibliotek. Förordningen kan läsas här.

”Skolbibliotek har enligt såväl internationell som svensk forskning positiva effekter på ungas läsvanor och läsfärdighet”, skriver regeringen. Därför avsätter man 15 miljoner kronor under 2016 för att öka skolbibliotekens bemanning och beräknar för samma ändamål 30 miljoner kronor årligen för de kommande åren under mandatperioden.

Ansökan om statsbidrag sker till Skolverket. Om det kommer in fler ansökningar om statsbidrag än det finns medel för får myndigheten besluta om ett urval. Vid ett sådant urval ska Skolverket prioritera ansökningar som avser skolbibliotek där huvudmannen kan uppvisa en långsiktig ambition att öka skolbibliotekets möjligheter att stimulera elevernas läslust och främja deras språkutveckling, eller skolbibliotek som finns i skolor med låga kunskapsresultat och särskilt svåra förutsättningar.

– Det här är ett sätt att främja det bemannade skolbiblioteket som hjärtat i skolans arbete för elevers läslust. Vi vill att pengarna ska nå de skolor där elever behöver det allra mest, så att vi sedan kan utvärdera hur vi bäst stärker skolbiblioteken och läsningen, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

– Jag ser detta som ett erkännande av det viktiga arbete som utförs varje dag på landet skolbibliotek. Man stimulerar till läsutveckling och läsförståelse både i tryckta och digitala medier. Nu krävs att skolans huvudmän motpresterar. Enligt skollagen är ju skolbibliotek obligatoriska, så egentligen ska inte extra pengar krävas för att huvudmännen ska se till att eleverna får väl fungerande skolbibliotek, säger Jenny Nilsson, utvecklingssekreterare med ansvar för skolbiblioteksfrågor på Svensk biblioteksförening

Fakta: Enligt förordningen om statsbidrag för personalförstärkning i skolbibliotek får statsbidrag lämnas till den som enligt skollagen är huvudman för grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Syftet med statsbidraget är att genom personalförstärkningar öka skolbibliotekens möjligheter att stödja elevernas lärande, stimulera deras läslust och främja deras språkutveckling. Enligt förordningen får statsbidrag lämnas för anställning av personal som har utbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap och som innebär en personalförstärkning, i form av en utökad personalnärvaro i skolbiblioteken.