Svensk biblioteksförenings julgåva på 10 000 kronor går i år till det samarbete med universitetsbiblioteket i Rwanda som Bibliotekshögskolan i Borås och biblioteket på Blekinge Tekniska Högskola driver.

– Det är roligt att kunna stötta ett projekt som uttryckligen går till biblioteksverksamhet och bibliotekariers kompetensutveckling. Genom vårt långsiktiga arbete med stöd till Kenya vet vi att även Rwanda är på gång att satsa på infrastruktur för kunskapsutveckling, säger Svensk biblioteksförenings generalsekreterare Karin Linder.

Sida arbetar sedan många år med att öka möjligheterna för Rwanda att bedriva egen forskning. Som en del i detta pågår sedan 2013 ett samarbetsprojekt mellan biblioteket vid University of Rwanda, Bibliotekshögskolan i Borås (BHS) och biblioteket på Blekinge Tekniska Högskola (BTH).
– Det långsiktiga målet är att skapa ett modernt forskningsbibliotek som kan svara mot de stora behov som finns hos forskare och studenter i Rwanda. Vi arbetar mycket med kompetensuppbyggnad, och är på plats flera gånger per termin och håller kurser, inom bland annat ledarskap, webbteknik, e-resurser och kommunikation. Till våren planerar vi utbildning i bibliometri, berättar projektets team leader Veronica Trépagny, från BHS.

Satsning för att minska kompetensskillnader
University of Rwanda bildades för några år sedan genom en sammanslagning av sex statliga universitet, och det finns idag stora skillnader mellan de olika biblioteksfilialerna ifråga om utbildning och erfarenhet hos bibliotekspersonalen, liksom i tillgång till den tekniska infrastruktur som krävs för att komma åt e-resurserna biblioteket prenumererar på. Detta är något projektet fokuserar på att utjämna.
– På ett bibliotek kan det finnas digitala databaser och datorer, medan det ute i landet fortfarande finns en papperskatalog eller en excel-fil att söka i. Vi vill försöka minska de skillnaderna, säger Veronica.

Projektet har också hjälpt till att bygga upp universitetsbibliotekets webbplats, och BTH håller bland annat regelbundna träningar i informationskompetens för bibliotekarier. Landet har idag ingen egen grundläggande BoI-utbildning, och de flesta av bibliotekarierna med grundläggande eller avancerad examen har vidareutbildat sig i Senegal eller Kenya. Och just utbytet med de omkringliggande ländernas bibliotek är något som Svensk biblioteksförenings julgåva kommer att användas till.
– Med hjälp av den här gåvan vill vi skapa ett resestipendium som möjliggör för bibliotekarier från mer avlägsna delar av Rwanda att besöka till exempel Kenya, där vi vet att det finns forskningsbibliotek som fungerar bra, säger Veronica. Tanken är att erfarenheterna från besökta bibliotek ska delas med kollegorna vid hemkomst, som ett led i det ständiga arbetet med att minska de stora kompetensskillnaderna.

På bilden syns Marguerite Umubyeyi, Deputy team leader, och Robinah Namuleme, Team leader.

Läs om förra årets julgåva som gick till Blank Spot Project

Om projektet

BTH har deltagit i projektet sedan 2002 och BHS sedan 2013. Projektet kommer troligen att pågå under hela 2018.
Projektgruppen i Sverige består av:
Veronica Trépagny från Bibliotekshögskolan på Högskolan i Borås (team leader)
Anna Stockman från Blekinge Tekniska Högskolas bibliotek (deputy team leader)
I Rwanda:
Robinah Namuleme (team leader)
Marguerite Umubyeyi (deputy team leader)

Film om Sida-samarbetet på Youtube (om biblioteket ca tio minuter in)(nytt fönster)
Om samarbetet på Högskolan i Borås webbplats (nytt fönster)