Bengt Hjelmqvists pris för framstående insatser på folkbiblioteksområdet går i år till två personer. De båda vinnarna förenas i sitt arbete med de prioriterade grupperna nationella minoriteter och personer med annat modersmål än svenska.

Biblioteksbladet har pratat med juryordföranden Lo Claessson och intervjuat de två vinnarna: Med berättelserna som drivkraft (biblioteksbladet.se)

Juryns motivering:

”I år har juryn valt att utse två pristagare som förenas i sitt målmedvetna och lyhörda arbete med de prioriterade grupperna som nämns i bibliotekslagen §5, de nationella minoriteterna och personer med annat modersmål än svenska. Båda har adresserat vikten av att folkbiblioteken utformar och bedriver detta arbete i dialog med de avsedda målgrupperna. På detta sätt vill vi lyfta två goda inspiratörer som bibliotekssverige kan finna klokhet och vägledning hos.

Cecilia Brisander har genom ett långsiktigt och kunnigt sätt arbetat med att utveckla folkbibliotekens verksamhet för de nationella minoriteterna. I Bibliotek i samspel med lokalsamhället (2017) och Många sätt att vara människa på (2018) understryker hon betydelsen av att känna sin närmiljö och arbeta inkluderande för att biblioteket ska behålla sin relevans för de prioriterade målgrupperna.

Cecilia har varit utvecklingsledare inom Regionbibliotek Stockholm, men arbetar numera som handläggare på Kulturrådet med fokus på de nationella minoriteterna. I sina uppdrag har hon framgångsrikt sammanfogat forskning och erfarenheter från praktiskt biblioteksarbete.

Cecilia har varit ett stort stöd för de folkbibliotek som haft förmånen att ha henne nära, men hennes idéer och praktik har också fått spridning i hela landet.

Barakat Aldammad kom till Sverige 2014 och började arbeta på Lidköpings bibliotek hösten 2018 med uppdraget att vidareutveckla mångspråkarbetet. På kort tid har Barakat byggt upp en framgångsrik verksamhet med SFI som främsta samarbetspart där särskilt mediebeståndet på andra språk har utvecklats. Likaså har utbudet av aktiviteter skapats i nära samarbete med SFI och biblioteket erbjuder nu bland annat flera bokcirklar på lättläst svenska, föreläsningar och kulturarrangemang riktade mot de som har annat modersmål än svenska.

Barakat har genom sitt arbete tydligt bidragit till att öppna dörrarna gentemot prioriterade målgrupper som har ett stort behov av biblioteksservice, men av olika anledningar tidigare haft svårt för att komma över tröskeln.”

Bild av Cecilia Brisander (foto: privat) och Barakat Aldammad (foto: Simon Olsson)

Prisceremonin kommer att sändas digitalt den 12 november.