Svensk biblioteksförenings styrelse har beslutat att fördela årets forskningsinitierande stöd till fyra projekt:
Hanna Carlsson och Johanna Rivano Eckerdal vid Lunds universitet för projektet ”Styrdokumentens betydelser och gestaltningar – En studie om styrdokumentens roller, relationer och uttryck i folkbibliotekens strategiska och dagliga verksamhet”
Jonas Fransson och Sara Kjellberg vid Malmö högskola för projektet ”Forskningsdatatidskrifter: en länk mellan forskningsdatahantering, vetenskaplig publicering och forskningsbibliotek”
Jutta Haider vid Lunds universitet för projektet ”Academic librairies in transition”
Per Wisselgren vid Umeå universitet för projektet ”Bibliotekskonsulenterna och det svenska biblioteketssystemets formering – en pilotundersökning”

Syftet med det forskningsinitierande stödet är att stödja framtagandet av forskningsansökningar med biblioteksrelevanta frågeställningar och öka antalet sådana ansökningar till ordinarie forskningsfinansiärer samt förbättra utsikterna till att ansökningarna beviljas.