Svensk biblioteksförenings styrelse har beslutat att fördela 2019 års utvecklingsstöd till tre projekt.

Alléskolans bibliotek får utvecklingsstöd för sitt projekt MIK-jam och digital teknik. Målet med projektet är både att få fram konkreta prototyper för att arbeta med MIK i skolan och att få en modell för hur dessa prototyper skapas: En MIK-jamsmodell som biblioteket kan återanvända och som också är möjlig att sprida till andra skolbiblioteksverksamheter. Syftet är att stärka MIK-arbetet på skolan samt öka likvärdigheten för eleverna vad gäller MIK-undervisningen och digital teknik. Alléskolans bibliotek räknar med att skolan efter detta projekt kommer ha minst åtta olika färdiga konkreta MIK-planeringar/arbeten baserade på MIK-kunnigheterna, digital teknik och en bredd av kompetenser. Dessa kommer vara överförbara i informationsinhämtning och undervisningen från åk 4-6, 7-9 samt särskolan.

Eskilstuna stadsbibliotek får utvecklingsstöd för sitt projekt MIK-projekt. Det har visat sig (genom forskaren Camilla Ramsten, Delaktighet genom IKT, Mälardalens Högskola) att personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras LSS-personal på boenden saknar kunskaper i informations- och kommunikationsteknik. Det saknas också utbildningsmöjligheter inom IKT för personal. Detta kan bidra till utanförskap. Denna utanförskap vill Eskilstuna stadsbiblioteket göra något åt genom att erbjuda MIK stunder på boenden genom, instruktioner, frågestunder, workshops etc utefter målgruppens behov.

Karlstads universitetsbibliotek får utvecklingsstöd för sitt projekt RE:Learn – öppen nätbaserad MIK-kurs. Projektet syftar till att utveckla en gemensam digital plattform för digitalt kollegialt lärande i frågor som rör studenters informationskompetens och deras akademiska skrivande. Skrivhandledning för studenter har under senare år integrerats i universitets- och högskolebibliotek på ett antal svenska lärosäten. Detta skapar goda förutsättningar för att utveckla studenters akademiska informationskunnighet tack vare att undervisande bibliotekarier och skrivhandledare har olika kompetenser och förförståelser. Karlstads universitetsbibliotek vill inom ramen för detta projekt skapa en öppen webbkurs med fokus på studenters lärande och informationskompetens. Målgruppen för kursen är undervisande bibliotekarier och skrivhandledare vid svenska universitets- och högskolebibliotek. Kursens innehåll kommer att bestå av moduler som handlar om MIK och digitalisering, informationssökning i en akademisk kontext, utveckling av det akademiska skrivandet, upphovsrätt med mera efter resultat från diskussioner och tester i den förstudie som ska inleda projektet. Förutom föreläsningar och inspirationsverkstäder utgår varje kurstema från verklighetstrogna scenarion som kursdeltagarna får grupparbeta kring enligt PBL-metoden (problembaserat lärande).