Svensk biblioteksförenings styrelse har beslutat att fördela 2022 års utvecklingsstöd till fyra projekt.

Falu stadsbibliotek för projektet Berätta en bok. Stadsbiblioteket vill etablera ett samarbete med kommunens särskolor. De vill i detta samarbete genomföra regelbundna sammankomster med elever, från mellanstadiet upp till vuxensär. Dessa sammankomster ska bli till ordinarie verksamhet när de sökta medlen tagit slut. I dessa sammankomster vill biblioteket försöka applicera modellen för shared reading på, så kallad silent books. De vill med utgångspunkt i textlösa böcker utveckla ett arbetssätt som kan kallas för shared storytelling där alla efter förmåga verbalt deltar i konstruktionen av ett gemensamt narrativ utifrån bokens illustrationer. Läshund kommer också att användas vid dessa aktiviteter. Det biblioteket vill ta fasta på i silent books och utveckla är det faktum att deltagare går från att vara passiva mottagare till aktiva medskapare i det att bokens narrativ konstrueras kollektivt och muntligt, vilket eventuellt även kan ha en terapeutisk dimension för dessa målgrupper. Tidigare erfarenheter av arbete med särskoleelever är att det finns utmaningar med traditionella textbaserade tillvägagångssätt. Fördelen med textlösa böcker blir här att man inte behöver kunna läsa för att berätta. Därför tror stadsbiblioteket att silent books i kombination med läshund har en stor potential, särskilt för dessa grupper.

Jenny Nyströms skolans bibliotek för projektet Läsambassadörer för ungas läslust. Biblioteket har länge och på flera sätt arbetat för en stärkt läskultur på vår skola. Något som många inom skolan känner till är att boktips och läsinspiration från jämnåriga/andra elever som regel väger tyngre än boktips/läsinspiration från vuxna/personal. De har till exempel märkt ett ökat intresse för böcker och läsning i samband med boktipsande på sociala medier under hashtagen #booktok. Biblioteket har märkt att de elever som följer den hashtagen verkar ivriga att diskutera böcker med andra. Detta vill de försöka gynna genom att starta upp en bokklubb som helt styrs av elever. Tanken är att det dels ska bli en yta för läsglada och bokälskande elever att träffas runt sitt läsintresse utanför skolarbetet, och dels att klubben ska sprida tips och inspiration bland skolans elever och därmed locka fler till läsning. Biblioteket ska endast vara med som en stödjande faktor för till exempel inköp och möteslokal eller annat stöd som klubben önskar.

Svenska barnboksinstitutet för projektet Sökguide för barn- och ungdomslitteratur. Syftet med projektet är att bygga ut institutets webbplats med en sökguide för att göra Svenska barnboksinstitutets bibliotekets kompetens tillgängligt och användbart för användare som inte befinner sig fysiskt på plats. Målet är att alla som vill ta bibliotekets tjänster i anspråk ska kunna använda biblioteket på samma villkor oavsett var i landet de befinner sig. De senaste årens tekniska utveckling öppnar för nya innovativa möjligheter att bedriva biblioteksverksamhet och referensarbete som inte är beroende av den fysiska platsen. Tanken är att sammanställa en interaktiv sökguide/webbstudieguide med olika ingångar till vanligt förekommande frågeställningar, som presenterar och länkar till relevanta resurser (ämnesord, databaser etc.) samt att utreda möjligheten för automatiserade eller på andra sätt digitala funktioner för att få vägledning vid litteratursökning (till exempel via chattfunktion eller videomöte för referenssamtal). Guiden ska vara tillgänglighetsanpassad så att alla kan ta del av innehållet. En viktig del är därför att guiden innehåller resurser med utgångspunkt i olika modaliteter. Såväl text- och bildbaserade som filmade manualer kommer därför att tas fram. Avsikten är att bygga sökguiden utifrån hur användaren hittar material inom ett visst ämne, till exempel hbtq-relaterade frågor. Den är även tänkt att innehålla vägledning och guidning för bibliotekarier som ger dem möjlighet att i sin tur hjälpa elever, studenter och allmänhet. Uppbyggnaden av sökguiden kommer ske i samverkan med olika universitet och högskolor där studenter och forskare finns. Svenska barnboksinstitutet är ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur och upparbetade kontakter på de olika universiteten och högskolorna finns därför redan.

Trelleborgs bibliotek för projektet Historiska sidospår – projekt för att öka livskvalitet och gemenskap för äldre i kommunen. Tidigare SOM-undersökning visar att pensionärer besöker biblioteken i relativt liten utsträckning. Hälften av de i undersökningen tillfrågade pensionärerna svarade att de inte besökt biblioteket en enda gång det senaste året (ur noll27 1/2020). Trelleborgs kommun har ett mål om ett levande centrum. Bibliotekets mål är att fungera som mötesplats, kulturcentrum och informationscentrum (biblioteksplan) samt locka fler besökare till våra arrangemang (handlingsplan 2023). Detta i kombination med att fånga upp en önskan från invånare i kommunen om arrangemang dagtid – eftersom man är orolig för att gå ut kvällstid väcktes tanken på det här projektet. En föreläsningsserie eftermiddagstid, med tydligt tema (historiska ämnen, i alla dess former) där det skapas en gemenskap kring ett gemensamt intresse. En ”klubb”, i dess friaste innebörd.