Johanna Hansson, ordförande Svensk biblioteksförening, kommenterar styrelsens beslut om folkbibliotek på entreprenad.

Nu kan vi ana slutet på en lång pandemi. Om ett drygt år är det dags för allmänna val och inför det kommer föreningen att mycket aktivt synliggöra bibliotekens plats i samhället. Det gör vi med alla de erfarenheter om bibliotekens betydelse för människor, som året med en pandemi har satt ljuset på.

Den offentliga ekonomin är ansträngd, bland annat på grund av demografiska förändringar. Det senaste året har framför allt kommuner och regioner kompenserats med olika former av krisstöd. När samhället nu går in i ett mer normalt läge, behöver vi åter hantera krympande resurser. Då är det viktigt – för bibliotekens användare och för samhället i stort – att de offentliga biblioteken får resurser i paritet med den insats de faktiskt gör.

Tillräckliga resurser till biblioteken är en väsentlig fråga att lyfta. Det är lika nödvändigt att gång på gång påminna om bibliotekens oberoende när det handlar om att bidra till fri åsiktsbildning och kunskapsbildning. Alla människor ska kunna använda biblioteken utifrån sina behov av information och medier. Här har biblioteken ett högt förtroende som hela tiden måste förvaltas och utvecklas, utan någon form av otillbörlig påverkan.

För att detta ska vara möjligt krävs medarbetare med hög kompetens att möta behov och utveckla verksamhet. Biblioteken måste fritt kunna samverka både med varandra och med det omgivande samhället.

Alla punkter ovan har varit i fokus också när föreningens styrelse under hösten och vintern har diskuterat frågan om bibliotek på entreprenad. Entreprenadfrågan har varit uppe i tidigare styrelser, men aktualiserades på nytt under årsmötet 2019. Som en följd av årsmötesbeslut har föreningen tagit fram rapporten Folkbibliotek på entreprenad som presenterades i höstas. Rapporten konstaterade att det alltjämt är väldigt ovanligt med alternativa driftformer inom folkbiblioteksområdet. Rapportens slutsatser är att: ”det finns god anledning att kritiskt bevaka hur samhällsutvecklingen påverkar bibliotekens verksamhet. I den frågan är driftformen en del, men inte en enskilt avgörande del. Även ambitionsnivån och de ekonomiska och organisatoriska förutsättningarna för folkbiblioteken behöver fortsatt uppmärksamhet.”

Styrelsen valde att bredda sin diskussion genom ett antal rundabordssamtal med föreningens regionföreningar under vintern 2020/21.

Med rapporten Folkbibliotek på entreprenad som grund, och utifrån ovan nämnda diskussioner, bedömer styrelsen att Svensk biblioteksförening inte ska ta ställning till vilken driftform som är bäst för att bedriva folkbiblioteksverksamhet. Det är snarare förutsättningarna för att ge människor en god tillgång till folkbiblioteksverksamhet av hög kvalitet som är avgörande. Och där är frågorna om finansiering, armlängds avstånd, kompetens och samverkan de mest väsentliga.

Vi tar alltså inte ställning i frågan om driftform, men är alltid beredd att uppmärksamma när människors rätt att fritt använda sina bibliotek hotas på grund av otillbörlig styrning eller bristande resurser.

Året vi har framför oss är fyllt av utmaningar för att säkerställa förutsättningar för biblioteksverksamheten och dess mål. Under hösten kommer troligen ett förslag om skolbiblioteken, en fråga som föreningen har arbetat intensivt och framgångsrikt med under lång tid. Skolbibliotek är infrastrukturer för lärande. Det är också universitets- och högskolebiblioteken. Här pågår en utredning om forskningsinfrastrukturer – viktig även för oss att bevaka. På valborgsmässoafton presenterades pliktmaterialutredningen – en utredning vars resultat, om de blir verklighet, kommer att ha påverkan på hela biblioteksväsendet. Och fortfarande väntar vi på hur Kungliga bibliotekets förslag till nationell biblioteksstrategi ska tas vidare av regering och riksdag.

Det blir ett viktigt år för biblioteken. Med riktning mot valdagen 2022 arbetar vi målmedvetet för att tydliggöra bibliotekens betydelse och säkerställa rimliga förutsättningar för uppdraget.

Johanna Hansson
Ordförande Svensk biblioteksförening

 

kommenterar styrelsen beslut om folkbibliotek på entreprenad