Svensk biblioteksförening anordnar på Bokmässan i september ett seminarium med en panel som diskuterar bibliotekens roll som kunskapsförmedlare och läsfrämjare. Står biblioteken emot den förväntan som finns att de, som en del av totalförsvaret i kriser, ska värna tillgången till faktabaserad och trovärdig information?

– Temat för Bokmässan i år är klimatkris, men vårt seminarium kommer att handla om bibliotekens roll i kriser i allmänhet. Vi ska prata om bibliotekens roll i kris och vardag, vad är uppdragen i de olika lägena och står de emot varandra? Vi kommer att få perspektiv från region-, folk- och skolbibliotek, så det kommer att bli ett samtal som belyser frågan från flera håll, säger Lisa Gemmel som är utredare på Svensk biblioteksförening.

Folkbiblioteken är samhällsbärare och förtroendet för biblioteken är starkt hos befolkningen. De spelar en viktig roll i vardagen som läsfrämjare, källgranskare och kunskapsförmedlare, helt enkelt en grundbult för demokratin. Samtidigt anpassar sig många folkbibliotek snabbt när läget i omvärlden ändras. Vid kriser, som pandemier och ökad flyktinginvandring på grund av krig, ställer biblioteken om snabbt för att möta behoven som uppstår.

I förslaget till nationell biblioteksstrategi föreslås folk- och regionbiblioteken få en roll i totalförsvaret. Samtidigt kvarstår bibliotekens grunduppdrag som kunskapsförmedlare och läsfrämjare. Står uppdragen emot varandra för den samhällsbärande funktion som biblioteken är?

Paneldeltagare:

Jenny Lindmark Svedgard, Biblioteksutvecklare i Region Västerbotten samt medlem i Svensk biblioteksförenings expertnätverk för bibliotekens roll i totalförsvaret.
Catharina Ek, bibliotekschef Upplands Väsby.
Eric Haraldsson, skolbibliotekarie i Växjö samt ledamot i läsrådet.
Moderator: Lisa Gemmel, utredare Svensk biblioteksförening.