Det finns en överhängande risk att EU missar chansen att uppdatera upphovsrätten för en digital verklighet. Förhoppningarna att stärka förutsättningarna för innovation, kreativitet samt ökat utbyte av information och kunskap ser med nuvarande förslag inte ut att infrias. En ny möjlighet att reformera upphovsrätten kommer att dröja många år. Vi uppmanar därför kommande regering att agera för att resultatet blir så bra som möjligt.

Under sommaren har det varit en högljudd och yrvaken debatt om EU:s nya upphovsrättsdirektiv. Det är välkommet, även om den kommer väldigt sent. EU har arbetat med ett upphovsrättsdirektiv i flera år och det första förslaget till direktiv presenterades för över två år sedan.

Vår utgångspunkt är att biblioteken och deras användare behöver en balanserad upphovsrätt där hänsyn tas till allas rätt till fri tillgång till information och kunskap. Vi har därför välkomnat arbetet med ett nytt upphovsrättsdirektiv och enhetligare regler i medlemsstaterna.

Biblioteken behöver undantag

Konkret behövs det obligatoriska och tydliga undantag i upphovsrätten för att biblioteken ska kunna utföra sitt uppdrag och bidra till kunskapsspridning och innovation. Undantag är att föredra framför alternativet med licenser, som är komplicerade att hantera och dyra för berörda institutioner.

Vi vill se undantag för text- och datautvinning, användning av upphovsrättsskyddat material vid utbildning, samt digitalisering av kulturarvsmaterial. Dessa undantag finns med i förslaget som röstades igenom i EU-parlamentet, men de är alltför begränsade. Text- och datautvinning föreslås endast utföras vid forskningsinstitutioner och inte vid kulturarvsinstitutioner som bibliotek. Undantaget för utbildning ska endast gälla formell utbildning och inte det informella lärande som sker vid exempelvis kulturarvsinstitutioner såsom bibliotek. Genom att föreslå snäva undantag försvåras för biblioteken, och för den delen alla andra samhällsaktörer som vill bidra till informationsspridning, kunskapsuppbyggnad och innovation.

Försvårar spridning av fakta

De mest omdebatterade förslagen, utökad upphovsrätt för nyhetsartiklar samt krav på uppladdningsfilter för onlineplattformar, är vi starkt kritiska till. Nya rättigheter för nyhetsartiklar försvårar tillgången, användandet och vidarespridningen av kunskap och fakta. Det är också svårt att se, utifrån de erfarenheter som finns från andra länder, att det skulle påverka mediehusens intäkter. Obligatoriska uppladdningsfilter kommer att hindra innovation, och utvecklingen av nya tjänster, men de skulle även medföra stora merkostnader för universitet och bibliotek.

Avgörande att regeringen agerar

Det är värt att påminna om att initiativet till en reformerad upphovsrätt kommer ur ambitionen att gynna europeisk konkurrenskraft och underlätta för den digitala inre marknaden. Vi kan inte se att de förslag som nu finns på bordet bidrar till det. Det är avgörande att den kommande regeringen nu agerar snabbt för att det upphovsrättsdirektiv som med all säkerhet kommer att sätta spelreglerna för lång tid framöver ger så goda förutsättningar som möjligt för bibliotek och alla andra aktörer som bidrar till innovation, kreativitet och kunskapsspridning.

Johanna Hansson, ordförande Svensk biblioteksförening

Debattartikeln publicerades först på Göteborgsposten Debatt 27 september 2018.
Biblioteken behöver undantag från upphovsrätten på gp.se (nytt fönster)

Här kan du läsa en intervju som föreningen gjort med Jonas Holm, jurist vid Stockholms universitetsbibliotek, om vilken betydelse det kan få för bibliotekssektorn.