Den internationella mätningen PISA, visar på ett tapp för 15-åringar i Sverige. Även om landets elever ligger över genomsnittet för OECD, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, presterar de sämre än någonsin i PISA-testet för läsförståelse.

27 procent av eleverna i Sverige nådde inte upp till nivå 2 i läsförståelse, vilket är den nivå som krävs för att de ska anses ha läsförståelse. Utländsk och socioekonomisk bakgrund spelar roll för hur eleverna presterar, vilket visar att den svenska skolan inte klarar av sitt kompensatoriska uppdrag. Fallet i svenska 15-åringars kunskaper i läsförståelse kan dock inte förklaras enbart av hög andel invandrade elever.

– Den svenska skolan klarar inte längre av sitt kompensatoriska uppdrag vilket drabbar vissa elever i särkilt hög utsträckning, och det är också oroväckande att läsförmågan gått ner generellt i hela gruppen 15-åringar, säger Silvia Ernhagen, generalsekreterare, Svensk biblioteksförening.

Regeringen satsar på läsning i skolan under den här mandatperioden, bland annat ska alla elever ha tillgång till en skolbibliotekarie från hösten 2025.

– Det är nödvändiga satsningar för att Sverige ska lyckas att vända den negativa trenden för 15-åringars läsförståelse. Men bemannade skolbibliotek kräver stora insatser från både kommun och stat. Vi vill se en satsning på fler utbildningsplatser inom biblioteks- och informationsvetenskap så att skolbiblioteken kan bemannas med utbildad personal. För att vi ska få läsande 15-åringar måste arbetet börja tidigt. Därför ser vi också att det är angeläget med utökade resurser även till folkbibliotekens viktiga arbete med läsning i familjen, förskolan och på fritiden, säger Silvia Ernhagen.

Läs mer om PISA-undersökningen och Sveriges resultat här, länk öppnas i nytt fönster.