Alla bibliotek har varit utsatta det senaste året, men det är stora skillnader mellan biblioteken. Det visar Brottsförebyggande rådets (Brå) kartläggning om brottslighet och ordningsstörningar på bibliotek och simhallar i Sverige.

Alla de 39 huvudbibliotek som deltagit i undersökningen har alla varit utsatta för brott och ordningsstörningar under det senaste året. I genomsnitt har det förekommit åtta olika typer av händelser. På de tre mest utsatta biblioteken har det förekommit många olika typer av incidenter, och relativt många av dessa oftare än tio gånger.

Brås bedömning är att det delvis finns förutsättningar för att tillämpa ett tillträdesförbud. Men, skriver Brå, i vilken utsträckning ett eventuellt tillträdesförbud skulle komma att aktualiseras i praktiken kan inte besvaras med detta underlag. Det kommer att bero dels på verksamheternas benägenhet att ansöka om tillträdesförbud, dels på möjligheterna att i praktiken uppfylla de krav som ställs för att ett förbud ska kunna aktualiseras.

”Riskerar att bli en tandlös åtgärd”

Svensk biblioteksförenings generalsekreterare Karin Linder kommenterar:
– Det är bra att Brå gjort den här utredningen. Den är grundlig och ser sakligt på situationen. Vi vet att det är problematiskt för många bibliotek och att det varierar geografiskt och över tid. Det är därför viktigt att dra lärdom av de som hanterat svåra situationer. Många gånger är det framgångsrikt arbete som bedrivs, men det får ingen medial uppmärksamhet. Och vid en eventuell lagstiftning om tillträdesförbud så måste biblioteken få ordentliga resurser för att kunna uppnå de krav som ställs för att få till stånd ett tillträdesförbud mot en enskild person. Annars riskerar lagstiftningen att bli en tandlös åtgärd som inte kommer att hjälpa personalen på de utsatta biblioteken.