-Det är glädjande att utredningen så tydligt talar om behovet av en bred satsning på MIK för alla åldrar och i det sammanhanget lyfter fram bibliotekens roll, säger Jenny Nilsson, t.f. verksamhetsledare på Svensk biblioteksförening.

Idag har Medieutredningen (SOU 2016:80) presenterat sina förslag under titeln En gränsöverskridande mediepolitik – För upplysning, engagemang och ansvar. Utredningen innehåller bland annat förslag på nytt mediestöd som skulle ersätta dagens presstöd.

Utredningen tar också upp det stora behovet av Medie- och informationskunnighet (MIK) för att människor ska kunna ha förmåga att kritiskt granska informationsflödet i det digitala samhället. Idag finns det stora brister på detta område, exempelvis får endast 10 procent av eleverna på högstadiet undervisning i källkritik. Utredningen lyfter fram bibliotekens betydelse och potential som arenor och mötesplats för kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning, men också bibliotekens framtida behov av att kunna upprätthålla kompetens och bemanning.

Utredningen konstaterar att arbetet med MIK idag är splittrat på många olika departement, myndigheter och statliga organ. Koordinationen mellan dessa beskrivs som svag, något som även föreningen framfört. Utredningens slutsats är därför att ”en nationell MIK-reform behövs för att utveckla medborgarnas medvetenhet och förståelse för medieteknik, medielogik och hur deras egen medieanvändning i livets mikropauser har potentialen att påverka såväl de själva som andra. Detta är omistliga kunskaper i en era då allt och alla kan betecknas som medier. Om den bristande kompetens som identifierats inte åtgärdas kan detta inte bara hämma utvecklingen utan även utgöra ett allvarligt hot mot demokratin.”

Utredningen skickas nu ut på remiss och föreningen kommer självklart att lämna in ett remissvar.

Här kan du läsa hela utredningen (pdf), öppnas i nytt fönster.