Inom Broby kommunen, i Östra Göinge, pågår ett stort arbete som de kallar ”Skolresan 2030”, där målet är att niondeklassarna ska gå ut med medianvärde 230 år 2030. Därför kom specialpedagogerna och bibliotekssamordnaren på en idé: ”Paugakväll.

Pauga betyder pojkar på skånska. Träffen är initierad med anledning av Skolresan som politikerna i Östra Göinge beslutat att genomföra, för att höja skolresultaten för alla skolelever. Det är ett av de högst prioriterade politiska målen.

– Kvällen satte fokus på pojkars läsning och att stärka pappor i deras roll som läsande förebilder, säger Ingrid Mauritzon-Olsson som är
bibliotek- och kultursamordnare för biblioteken i Östra Göinge, som är institutionell medlem i Svensk biblioteksförening.

”Paugakvällen” var ett samarbete mellan politiker, specialpedagoger, skola och biblioteket. Syftet var att uppmärksamma pojkars läsande. I det här fallet gjordes bedömningen att den läsfrämjande effekten blir större om den riktas mot just pojkar och deras pappor (eller annan äldre manlig släkting). Detta innebar att det kändes motiverat att enbart bjuda in de personer som ingår i evenemangets målgrupp.

– Vi pratade om läsande förebilder och just män som läsande förebilder och hur viktiga pappor/morfar/farfar är för pojkars läsande, säger Mauritzon-Olsson.

Kommunen har även planer på att genomföra en ”tösakväll”.