Marskonferensen 2022 handlar om bibliotekens bestånd. I bibliotekslagen står att folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet och att folkbiblioteken särskilt ska främja läsning och tillgång till litteratur. För en kompletterande informations- och medieförsörjning ska det finnas en eller flera lånecentraler.

Det står också att högskolebiblioteken vid alla universitet och högskolor ska svara för biblioteksverksamhet inom de områden som anknyter till utbildning och forskning vid universitetet eller högskolan.

Det som förenar alla olika bibliotek är att det finns ett mediebestånd som vi arbetar med utifrån olika principer och idéer.

Därför vill vi höra om hur ni arbetar med ert bestånd. Vad tar ni hänsyn till när ni medieplanerar, köper in och gallrar? Hur lyfter ni litteraturen? Hur gör ni med beståndet av e-media? Kan bestånd vara något mer än endast media? Hur jobbar ni med representation och tillgänglighet? och så vidare.

Har ni exempel på metoder, projekt eller erfarenheter att dela med er av till konferensprogrammet? Eller vill ni erbjuda ett filmat studiebesök?

Välkomna att lämna in ett filmat bidrag till 2022 års bibliotekskonferens i Umeå. Vi kommer sedan att visa era bidrag på vår webbsida i anslutning till konferensen.

Film på högst 10 minuter skickas till christer.edeholt@regionvasterbotten.se före den 1 maj 2022. Skicka gärna via Sprend – https://sprend.com/sv

Kom ihåg att ange ditt/era namn, vilket bibliotek eller organisation du/ni tillhör och din e-postadress.

Konferensens arrangörer gör sedan en bedömning och väljer ut ett antal av bidragen.

Arrangörerna bjuder på konferensavgifter till de som gjort de utvalda filmerna, för högst två personer / bidrag.

Välkomna med era bidrag,

Arrangörsgruppen av Marskonferensen 2022