Collijn-priset för föregående års bästa uppsats inom biblioteks- och informationsvetenskap, med ett ämne av allmänt intresse för forskningsbiblioteken, går till Magnus Annemark för ”Open Access och Big Business: Hur Open Access blev en del av de stora förlagen”.

Uppsatsen lades fram inom ABM-masterprogrammet vid Lunds universitet. Handledare var Jutta Haider.
Open Access och Big Business: Hur Open Access blev en del av de stora förlagen (pdf)

Juryns motivering:
”Collijnpriset 2018 tilldelas ”Open Access och Big Business” av Magnus Annemark. Uppsatsen lyfter en fråga som lyckats förbli högaktuell i snart fyra decennier, inte bara för biblioteken utan också för universiteten och forskningen i stort. Arbetet visar tydligt hur de kommersiella förlagen och deras intresseorganisationer arbetat med att styra bilden av de vetenskapliga förlagens roll och hur vetenskaplig kommunikation fungerar. Magnus Annemark väljer att, kanske lite oväntat, utgå från förlagens egna utsagor, och pedagogiskt redogöra för de komplexa förhållanden och maktrelationer som finns mellan och inom förlag och universitet. Författaren visar också hur förlagen strategiskt anpassat sig till och mött förändringar i lagstiftning och forskningspolitiska policyfrågor. Uppsatsen är nydanande både i sitt val av ämne och det ekonomiska perspektivet på den vetenskapliga publiceringsprocessen. Texten är välskriven och håller en bra balans till tidigare forskning, vilken såväl beskrivs som inkluderas i analysen och i bearbetningen av undersökningsmaterialet. Avslutningsvis pekar uppsatsen ut intressanta områden för framtida forskning som vi hoppas kommer tas vidare, gärna i en tvärvetenskaplig miljö.”

Magnus Annemark arbetar som bibliotekarie på HT-biblioteken vid Lunds universitet sedan hösten 2017, då han tog sin examen från samma universitet. Idag arbetar han bland annat med forskningsinformationssystemet LUCRIS och som support för en webbplattform för Open Access-publicering av tidskrifter.

Grattis! Hur känns det att vinna Collijn-priset?
– Det känns jättebra och roligt att få ett pris! Jag kämpade ganska mycket med den här uppsatsen. Det känns också oväntat; jag hade nog inte så höga tankar om uppsatsen när jag skrev den.

Hur började ditt intresse för Open Access-frågan?
– Den är ju en del i en bredare tillgänglighetsrörelse, som är en sympatisk idé och starkt anknuten till hela bibliotekssektorn och tanken om allmänningar. Jag var intresserad av själva systemet för vetenskaplig publikation och kommunikation, och sedan kom min handledare med ett konkret uppslag till mig. En stor del av det roliga med att skriva uppsatsen var att själv lära mig hur vetenskaplig publicering faktiskt fungerar.

Hur följer du nu den här frågan vidare?
– Det är väldigt intressant att ha gjort den här undersökningen och att följa hur utvecklingen fortsätter. Det har bland annat kommit nya politiska förslag kring mandat för anslagsgivare och det blir intressant att se vad de kan leda till. På ett väldigt handfast sätt har jag arbetat med support för fakultetens lokala Open Access-system; en webbplattform där universitetets forskare kan starta upp tidskrifter och få tekniskt stöd från oss. Det är ett av många sätt som lärosäten kan jobba med Open Access-frågan på ett konkret sätt, stötta sina egna redaktioner och ge dem ett sätt att publicera sig utanför de kommersiella förlagen.

Din uppsats är utsedd till fjolårets bästa inom BoI och du får 25 000 kronor. Hur firar du?
– Det är en bra fråga, och jag önskar att jag hade något kul att svara på den! Jag har i och för sig redan firat lite med cava och så, men i övrigt får pengarna faktiskt gå in i sparande.

Jury:
Anders Söderbäck, juryns ordförande, Stockholms universitetsbibliotek
Gunnar Sahlin, Sollentuna
Helen Hed, Umeå universitetsbibliotek
Lena Landgren, Språk- och litteraturcentrums bibliotek, Lunds universitet

Om Collijn-priset

Collijn-priset instiftades för att hedra Isak Collijn, riksbibliotekarie och initiativtagare till grundandet av Svenska Bibliotekariesamfundet 1921. Priset utdelas årligen till den student som skrivit fjolårets bästa uppsats inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. Uppsatserna skall vara av allmänt intresse för verksamheten vid landets forskningsbibliotek och/eller informationsförsörjningen till högre utbildning, forskning och utveckling. Prissumman är på 25 000 kronor.

Prisceremonin hålls i Galleri Celsing på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm torsdag 18 oktober med start klockan 14.00. Efteråt bjuder vi in till mingel med dryck och tilltugg på Svensk biblioteksförenings kansli på Oxtorgsgränd 2. Alla är välkomna! Om du vill delta i minglet, anmäl dig via vårt formulär senast 10 oktober.
Anmälan till mingel