Collijn-priset för bästa uppsats i biblioteks- och informationsvetenskap går till Hayri Dündar för uppsatsen Digital Library evaluation in Swedish academic libraries: A critical study.

Uppsatsen har lagts fram på Institutionen för ABM vid Uppsala universitet, med Bertil Wergelius som handledare.
Ladda ner uppsatsen via Digitala vetenskapliga arkivet (öppnas i nytt fönster)

Juryns motivering:
”Uppsatsen spänner över ett brett och aktuellt område för bibliotek, högskolevärlden och kunskapssamhället i stort. Ämnet är framtidsorienterande. Uppsatsen borde kunna inspirera till diskussioner om hur man bäst tillvaratar och tillgängliggör redan utvecklade och populära digitala bibliotekstjänster. Därmed blir den intressant för stora delar av bibliotekarieprofessionen. Uppsatsen har en tydlig struktur som gör det lätt att följa författarens resonemang. Författaren använder både teori och exempel på praktik på ett moget sätt i problematiserandet av det digitala biblioteket. Författaren lyckas kombinera både en kvalitativ och en kvantitativ infallsvinkel när såväl två utvalda akademiska bibliotek som samtliga lärosätesbibliotek studeras utifrån uppsatsens tema. Hayri Dündars text är välformulerad och lättillgänglig. Texten är också utmanande på ett uppfriskande sätt när författaren tillåter sig visa på såväl brister som utvecklingspotential av digitala bibliotekstjänster inom den svenska högskolesektorn.”

Hayri Dündar är 26 år gammal och uppväxt i Dalarna, men boende i Södertälje sedan ett år tillbaka. Han arbetar nu som IT-bibliotekarie på Myndigheten för tillgängliga medier, MTM. 

Grattis! Vilka tankar har du kring att vinna Collijn-priset?
Det är så klart väldigt hedrande och roligt att få priset, inte minst med tanke på hur framstående Isak Collijn var.

Vad ser du som mest intressant av det du kom fram till kring bibliotekens digitala arbete?
– Någonstans blir det ändå det som är oväntat som blir mest intressant. Framförallt känner jag att det finns en oerhörd diskrepans mellan bibliotekens fysiska och digitala rum. Det digitala rummet börjar och slutar någonstans med att vara en informationskälla och inte mycket mer. Ur denna synvinkel finns det en uppenbar utvecklingspotential i det digitala.

Jury:
Henrik Åslund, juryordförande, avdelningschef Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
Gunnar Sahlin, FD, f.d. riksbibliotekarie
Helen Hed, FD, bibliotekarie Umeå universitetsbibliotek
Lena Landgren, FD, planeringskoordinator Universitetsbiblioteket, Lunds universitet

Collijn-priset instiftades för att hedra Isak Collijn, riksbibliotekarie och initiativtagare till grundandet av Svenska Bibliotekariesamfundet 1921. Priset utdelas årligen till den student som skrivit fjolårets bästa uppsats inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. Prissumman är på 25 000 kronor.

Prisceremonin hålls i Rotundan på Stockholms stadsbibliotek torsdag 16 november klockan 17–18, och är öppen för alla.