För att uppmärksamma och uppmuntra nya idéer och blicka framåt inom det biblioteks- och informationsvetenskapliga området delar Axiell ut stipendium för bästa uppsats vid institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås, medlem i Svensk biblioteksförening.

Det övergripande kriteriet för Axiells uppsatspris är ”En framtidsorienterad välskriven uppsats av god kvalitet där teori och praktik samspelar väl och som är av allmänt intresse för biblioteksutveckling”. Årets pris uppmärksammar uppsatser på kandidat- och masternivå som examinerades under perioden 1 augusti 2022–31 juli 2023. Prisutdelningen sker digitalt under hösten.

De nominerade är:

Juryns motivering: Hela vår disciplin vilar på begreppen bibliotek och information, om vilka det skrivits och sagts mycket. Bolin och Smith gör här ett fundamentalt bidrag till biblioteks- och informationsvetenskapen med en domänanalys av disciplinen som intellektuell struktur. Genom att lyfta blicken och jämföra bibliotek och information som paradigm visar författarna hur de båda paradigmen å ena sidan är distinkta men disciplinen samtidigt beroende av båda.

Juryns motivering: Bibliotekariers egen informationssökning är ett fenomen som lätt hamnar i skymundan när fokus är på användarna. I denna originella studie förenas båda perspektiven i en enkätstudie om vilken betydelse ungdomars förändrade läsvanor har för bibliotekariers informationssökning. Olsson Grahn och Skog visar att framförallt de bibliotekarier som anser att ungdomars läsbeteende förändrats, också själva i större utsträckning använder sociala medier och användardrivna recensionsplattformar för egen informationssökning i sitt inköpsarbete.

Juryns motivering: Förväntningarna är idag höga på bibliotekens potential att bidra till det hållbara samhället. Med utgångspunkt i ett transformationsperspektiv, presenterar Svedberg och Werme en gedigen kartläggning av vilka förutsättningar bibliotekarier uppfattar att biblioteken faktiskt har att bidra till den hållbara utvecklingen. I en omfattande analys framträder ett mönster av stort intresse hos svenska bibliotek och att många förutsättningar finns redan idag men att framförallt strukturella förutsättningar behöver stärkas.

Juryn har i år bestått av:

Maria Ringbo (Universitetsadjunkt, Bibliotekshögskolan)
Jonas Söderholm (Universitetslektor, Bibliotekshögskolan)
Olof Berge Kleber (Bibliotekschef, Borås Stad)
Henrik Landberg (Studentrepresentant, Bibliotekshögskolan)
Jenny Poncin (Verksamhetschef, Axiell)

Foto: Peter Olexa från Pixabay.