För att uppmärksamma och uppmuntra nya idéer och blicka framåt inom det biblioteks- och informationsvetenskapliga området delar Axiell ut stipendium för bästa uppsats vid Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås.

Det övergripande kriteriet för uppsatspriset är ”En framtidsorienterad välskriven uppsats av god kvalitet där teori och praktik samspelar väl och som är av allmänt intresse för biblioteksutveckling”. Årets pris uppmärksammar uppsatser på kandidat- och masternivå som examinerades under perioden 1 augusti 2021–31 augusti 2022. Prisutdelningen sker på Bokmässan den 22 september i Bibliotekshögskolans monter.

De nominerade är:

Motivering: Pandemin tvingade biblioteken att pröva nya sätt att möta användarna och i denna uppsats undersöks universitetsbibliotekariers referensservice via videosamtal. Studien är ett viktigt bidrag till vår förståelse av vilken roll fysiska och digitala miljöer spelar i användarmötet. Resultaten visar på en revitalisering av det klassiska referenssamtalet och ger oss därtill en djupare, mer nyanserad bild av teknikens potential.

Motivering: Gallring förknippas främst med fysiska bestånd men vad innebär egentligen gallring av digitala samlingar och görs det ens? Författarna lanserar ’e-weeding’ som samlingsbegrepp och sätter ljus på ett aktuellt men nästintill obeforskat fenomen. Genom omfattande analys av policydokument och intervjuer med bibliotekarier ger studien ett unikt kunskapsbidrag med flertalet nya insikter om vad e-gallring är och kan vara.

Motivering: I detta arbete presenteras en fascinerande fallstudie av biblioteken i Malmös implementering av ett nytt logistiksystem. Författaren genomlyser med en originell ansats det komplexa nätverk av aktörer som processen präglas av. Studien ger oss värdefull ny kunskap om bibliotekariens roll idag, de spänningar och synergier som uppstår i kontaktytan mot algoritmdrivna system och förhandlingen kring dessa systems ’intelligens’.

Årets jury:

Maria Ringbo (Universitetsadjunkt, bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås)
Jonas Söderholm (Universitetslektor, bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås)
Pieta Eklund (Bibliotekarie, bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås)
Anton Carlander Borgström (Studentrepresentant, bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås)
Jenny Poncin (Verksamhetschef, Axiell)

Foto: Hannah Olinger, Unsplash.