Under Biblioteksdagarna samtalade Emilia Bjuggren (S), Markus Lindgren (MP) och Erik Peurell från SKR om folkbibliotekens ekonomi där generalsekreterare Karin Linder modererade.

Karin Linder inledde med att ge en bakgrund om bibliotekens nuvarande ekonomiska läge och nämnde bland annat den nya biblioteksstrategin och att det har pratats om biblioteksdöden. Enligt Erik Peurell har biblioteken generellt sätt fått mer pengar att röra sig med.

– Tittar man på hur det ser ut över längre tid visar det sig att nettokostnaderna 2000-2019 har biblioteken, sett över hela landet, fått en ökad budget i förhållande till inflationen, säger Erik Peurell.

Därefter diskuterades statens ansvar, varav Emilia Bjurggren uttryckte att de statliga stöden är nödvändiga för många kommuner.

– I Stockholm är statliga stöd alltid välkomna, men det är också krasst en fråga om vilja och prioritering. Det är ett ideologiskt vägval hur man vill investera i biblioteken, säger Emilia Bjurggren.

– För Västerås del har vi inte använt medel för permanent verksamhet, utan har möjliggjort att göra angelägna satsningar som digital inkludering. Kollegor runt om i landet vittnar om att de statliga medlen går till att finansiera grundläggande verksamhet. Jag tycker att en viktig princip är finansieringsprincipen, säger Markus Lindgren.

Även risken med att jobba med budgeten utifrån hur den har sett ut tidigare utan utvärdering för exempelvis lokalhyra diskuterades. Markus Lindgren menade att denna risk inte stämmer för Västerås där de alltid svarar upp mot de ökade kostnader som samhället har.

Förflyttningen av uppgifter hos flera bibliotek diskuterades, en fråga som uppmärksammats under pandemin enligt Markus Lindgren.

– Under pandemin såg vi hur biblioteken spelade en roll för att många ska få ihop sina liv. I praktiken är det så att många sköter sina myndighetskontakter och ta del av nyheter från olika länder. För mig har den insikten stärkts, därför har vi i Västerås också satsat på att bygga ut bland annat kvartersbibliotek, säger Markus Lindgren.

Därefter diskuterades synen på lokalhyra som del av bibliotekens ekonomi. Förutsättningarna är olika i olika delar i landet, påpekade Emilia Bjuggren, som menade att man bör äga de egna lokalerna om det är möjligt eftersom det är billigare över tid.

Erik Peurell talade om effektivitet och om att RKA har tagit fram rapporter som bibliotekens effektivitet i relation till kvantitet och kvalitet. Det som gör kommuner effektiva är samverkan mellan politk och tjänstepersoner, tillit sinsemellan, menade Erik Peurell.

Markus Lindgren menade att öppettider kan behövas minskas och verksamheter kan samverka på ett mer effektivt sätt i framtiden. Emilia Bjurggren menar att det är viktigt att det byggs bibliotek i yttre stadsdelar i Stockholm eftersom det finns ekonomiska förutsättningar och att det snarare handlar om ett politiskt val.

Slutligen inkom frågor från publiken, bland annat diskuterades frågan om hur långt ser panelen att man kan driva effektivitetskraven. Markus Lindgren menade att det ser olika ut i olika kommuner, vartefter Emilia Bjurggren kontrade med att effektivisering inte måste betyda ”new public management” med att mäta specifika kvantiteter.