Internetstiftelsen, som bland annat ansvarar för den svenska toppdomänen .se, har under ett antal år tagit fram rapporten Internet och svenskarna, en undersökning om hur användningen av internet utvecklas år från år.

Utanförskapet
Undersökningen visar att hälften av de som inte använder internet ser det inte som användbart eller har inget intresse av att använda det. En av tio känner sig inte delaktiga i det digitala samhället och samtidigt ses lågutbildade som en högriskgrupp för de digitala samhällstjänsterna. Detta är en spegling av hur samhället ser ut i stort. Personer med låg utbildning (enligt rapporten personer som enbart genomgått grundskolan) kanske inte besitter samma kunskap om hur samhället fungerar i stort, vart man ska vända sig i olika ärenden och skeenden av livet, och hur man ska bete sig i kontakten med olika samhällsfunktioner. Snarare är det detta som är problemet, inte att de inte använder sig av digitala samhällstjänster.  

Informationssökning
Informationssökningen på internet visar sig öka, medan delningarna i sociala nätverk minskar något. Knappt fyra av tio uppger att de har fått utbildning i källkritik, vilket knappast kommer som en överraskning. Självklart är det skolelever och studenter som tillhör merparten av de knappa 40 procenten som har fått utbildning. Var tredje, i synnerhet de som är mellan 36–55 år, uppger att de har fått utbildning eller information om hur man värderar information på internet via en webb- eller tidningsartikel. Ingenstans nämns att man har fått utbildning eller information via biblioteket. Här finns alltså en hel del att göra för bibliotekssektorn när det gäller såväl marknadsföring och utbildning.  

Enkelhet slår integritet
Yngre personer känner sig tryggare med att använda molntjänster för lagring än äldre. Detta tolkar jag som att enkla gränssnitt och tillgänglighet är viktigare än integritet på nätet. Även konsumtionen av digitala böcker, hög användning av Spotify samt att allt fler betalar för film och TV online tyder på att tillgänglighet och användbarhet har stor betydelse.  

Karin Martinsson,
utredare Svensk biblioteksförening

Här kan du läsa hela rapporten Svenskarna och internet, öppnas i nytt fönster