Utredningen ”En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning” överlämnades till regeringen 27 april. Den berör i vissa delar även skolbibliotek, och Svensk biblioteksförening kommer att skicka in ett yttrande till Utbildningsdepartementet.

Huvudsakligen hänvisar man i utredningen till den särskilda skolbiblioteksutredning som Gustav Fridolin leder och som ska vara klar i november. Men även i likvärdighetsutredningen finns formuleringar kring vikten att erbjuda en god biblioteksverksamhet för eleverna:

”Utredningens uppdrag omfattar huvudsakligen förskoleklassen, grundskolan och grundsärskolan. Men, insatser och målmedvetet arbete även i andra delar av skolverksamheten kan ha stor betydelse för att öka likvärdigheten och klara det kompensatoriska uppdraget i dessa skolformer. En av dessa verksamheter är fritidshemmet. Att stärka fritidshemmets roll generellt och i synnerhet vad gäller att stödja elever som riskerar att halka efter, kan ge goda effekter. På samma sätt framstår det som väsentligt att tydligare än i dag reglera tillgång till skolbibliotek på ett sätt som också innebär att elever får tillgång till utbildade skolbibliotekarier.”

Kvalitativa skolbibliotek med kvalificerad bemanning

I en annan del av utredningen pekar man särskilt på betydelsen av god bemanning av stödfunktioner i skolor med särskilda utmaningar. I det sammanhanget lyfter man även upp skolbiblioteken:

”Detta resonemang gäller givetvis även sådant som kvalitativa skolbibliotek med kvalificerad bemanning. Att garantera att alla skolor i utsatta områden får tillgång till ett välfungerande bibliotek som kan stötta såväl elever som lärare med intressanta texter på svenska och modersmål, organisera författarbesök, anordna läsecirklar, skrivläger, novelltävlingar etc.”

Jenny Nilsson är utredare med särskilt ansvar för skolbiblioteksfrågan på Svensk biblioteksförening:
– Jag är väldigt glad över att utredaren så tydligt påpekar att en likvärdig skola även kräver likvärdiga skolbibliotek. Det ger nog även skolbiblioteksutredningen extra motivation till sina förslag. Det enda jag skulle vilja var tydligare i utredningen är skolbibliotekens betydelse för elevernas hela kunskapsutveckling, inte bara inom läsningen. Utbildade skolbibliotekarier är inte minst viktiga för elevernas likvärdiga möjligheter att utveckla sin digitala kompetens.

(Foto: Gaelle Marcel, Unsplash)