Nyligen arrangerade Region Halland konferensen ”Elevens rättighet – skolbibliotekens framtid”, där bland annat Svensk biblioteksförenings utredare Jenny Nilsson medverkade i ett panelsamtal.

Vi har pratat med Carolina Hedin och Marija Hane, som har arbetat med konferensen och är utvecklare på Biblioteksutveckling Region Halland.

– Syftet med konferensen var att nå de som måste tilltalas i denna fråga, nämligen skolledare och rektorer. Det har genom åren arrangerats en otalig mängd konferenser och informationsdagar gällande vikten av skolbibliotek, men där skolledare och rektorer har lyst med sin frånvaro. Vi såg det som bekymmersamt att de med mandat i frågan inte fanns med i dialogen, säger de.

Skolbiblioteksfrågan måste engagera skolan för att få till en förändring, påpekar Hedin och Hane.

– Ett skolbibliotek är inte ett litet folkbibliotek utan har ett helt eget uppdrag för en specifik målgrupp därför måste skola och utbildning få ta ansvar i det som berör dem. Med denna konferens såg vi ett sätt att nå rektorer och skolledare för att kunna ge dem en förutsättning att förstå och få kunskap om skolbiblioteksverksamhet, vilka förutsättningar som krävs för att få en hållbar bemanning, kännedom om stödstrukturer och få lyssna till positiva exempel om vad skolbiblioteksverksamhet kan vara när goda förutsättningar för uppdraget finns, säger de.

Vad hoppas ni att deltagarna tog med sig från konferensen?
– Vår förhoppning är som vi nämnde tidigare att rektorer, skolledare och skolutvecklare har fått med sig kännedom om vilka behov som finns. Bland annat illustrerade föreläsningen om Sveriges resultat i PISA med Ulf Fredriksson från Stockholms universitet, att barn och unga har stort behov av att få läsfrämjande insatser för att lyckas i livet, samhället och som medborgare. Särskilt viktigt då det är en så stor diskrepans beroende på om eleven har migrationsbakgrund eller är födda i Sverige. En väl fungerande skolbiblioteksverksamhet gör skillnad för elever i deras lärande, säger de.

De båda hoppas också på att deltagarna tog med sig att skolbibliotekarien ska vara en väl integrerad del i undervisningen.

– Skolbiblioteket som rum kan inte göra något för eleven utan det är skolbibliotekarien som skapar verksamheten. Självklart är det ändå viktigt att ha funktionella lokaler. Vidare hoppas vi att de tog med sig att skolan också vinner på att vara systematisk i att utvärdera och framhålla vikten av att använda kompetensen hos bibliotekarien. Att det för elever finns en förtjänst i ekvationen: lärare + skolbibliotekarie = elevens högsta måluppfyllelse. Lärare och bibliotekarier är inte konkurrenter i skolan utan kompletterande för eleverna i undervisningen genom sina respektive kompetenser, säger Hedin och Hane.

En annan förhoppning är också att deltagarna fick med sig att det finns stödstrukturer för rektor och skolledare att ta hjälp av från Skolverket.

– Där finns mycket bra information och stödjande material att ta del av. Det är ett arbete som har utvecklats mycket positivt och är en hjälp för skolan. I denna fråga där många kanske har en mycket ojämn förståelse om vad skolbiblioteksverksamhet är finns det behov av att alla nås av samma information. Vi har förhoppningar om att deltagarna nu känner sig redo att utveckla sin skolbiblioteksverksamhet, säger de.

Jenny Nilsson, utredare på Svensk biblioteksförening, medverkade i programpunkten ”Hur skapar vi en bra skolbiblioteksverksamhet?”, tillsammans med Linnea Lindqvist, Jonna Bruce och Eric Haraldsson.

– Skolledarna i publiken uttryckte i pauserna att det var en mycket innehållsrik och matnyttig dag för dem och jag tycker det var utmärkt att Region Halland kunde bjuda in från hela regionen. Det var fint att nå ut till många på en gång, säger Jenny Nilsson.

Planerar ni att arrangera konferensen även framöver?
– I vårt arbete i denna fråga har vi fler insatser planerade. Hur dessa kommer att utformas beror delvis på svaren vi får in i den utvärdering som görs avkonferensen. Det finns även insatser som är oberoende av dessa svar men som vi ska ta tag i framöver. Konferensen kan ses som en start i att tydligt påvisa externt att det här är en fråga som vi ser som viktig och håller högt för att eleverna i Halland ska kunna få en mer likvärdig tillgång till väl fungerande och hållbar skolbiblioteksverksamhet. Denna konferens var också en mötesplats för att utifrån våra roller få upp ögonen för varandra – skola och regional biblioteksutveckling, säger Hedin och Hane.

I bild: t.v. Paneldeltagarna Jenny Nilsson, Linnea Lindqvist, Jonna Bruce och Eric Haraldsson. Th: Gustav Fridolin under sin inledning av konferensen.