I förra veckan röstade EU-parlamentets utskott för rättsliga frågor, JURI, igenom förslaget till nytt upphovsrättsdirektiv inom EU. Förslaget presenterades av kommissionen i september 2016 och delar av det har varit mycket omstritt. I nästa vecka väntas en ny omröstning för att stoppa förslaget.

Svensk biblioteksförening har under processens gång varit i kontakt med svenska EU-parlamentariker samt politiker och tjänstemän i regering och riksdag för att föra fram våra synpunkter på förslaget. Svensk biblioteksförening står för en balanserad upphovsrätt där hänsyn tas till allas rätt till fri tillgång till information och kunskap. Vi, liksom många andra organisationer, ser att upphovsrättsdirektivet riskerar att negativt påverka bibliotekens möjligheter att utföra sitt uppdrag.

De mest kontroversiella förslagen om länkskatt och uppladdningsfilter har på senaste tiden fått en del uppmärksamhet i media. Men det finns också andra förslag som kan få betydelse för biblioteksverksamhet men som inte har lyfts fram. Här beskriver vi tre av de föreslagna undantag till upphovsrätten som berör biblioteksverksamhet, samt de nya förslagen om länkskatt och uppladdningsfilter.

Text- och datautvinning (artikel 3)
När det gäller undantaget för text- och datautvinning (TDM) finns det några positiva formuleringar, även om det fortfarande innehåller en del begränsningar. Text- och datautvinning får utföras i icke vinstdrivande forskningssyfte av organisationer vars huvudsakliga verksamhet är forskning. Även bibliotek inom dessa organisationer får utföra text- och datautvinning. TDM för dock endast utföras på sådant material som man har laglig tillgång till. Detta undantag är obligatoriskt och kan inte åsidosättas genom avtal eller licenser. Det finns även ett frivilligt undantag där medlemsstaterna själva kan välja att undanta alla som har laglig tillgång till materialet såvida inte rättighetsinnehavarna invänder mot detta. En positiv sak är att kopior på materialet som man använt för att utföra analyser på får bevaras och behöver inte raderas, som tidigare föreslagits.

Svensk biblioteksförenings hållning är att alla som har laglig tillgång till ett material ska få utföra text- och datautvinning.

Undervisning (artikel 4)
Undantaget för användande av digitalt material i undervisning har fått en utvidgning som innebär att det även gäller undervisning som utförs i en kulturarvsinstitutions lokaler (till exempel ett bibliotek), men bara om undervisningen utförs av en utbildningsinstitution (skola eller högskola till exempel). Detta undantag är dock inte obligatoriskt och gäller inte om det redan finns avtal och licenser som täcker detta.

Svensk biblioteksförening vill att detta undantag gäller all typ av utbildning, och inte bara den som ingår i det formella utbildningsväsendet.

Bevarande (artikel 5)
En annan fråga som kan vara relevant för bibliotek är undantaget att kulturarvsinstitutioner får framställa digitala kopior av upphovsrättsligt skyddat material i bevarandesyfte. Utskottet röstade för ett obligatoriskt undantag, det vill säga att undantaget inte kan avtalas bort och att det ska gälla över nationsgränserna. Dessutom röstade man för att verk med utslocknad upphovsrätt inte ska kunna beläggas med ny upphovsrätt då man framställer digitala kopior i bevarandesyfte.

Svensk biblioteksförening ser positivt på förslaget, men det bör utökas så att det även omfattar tillgängliggörandet av material. Kulturarvsinstitutioner har två grundläggande uppdrag, att bevara och att tillgängliggöra kulturarvet. För att institutionerna ska kunna fullgöra uppdraget att sprida kunskap till allmänheten behöver ett undantag även omfatta tillgängliggörandet av kulturarvsmaterial.

Länkskatt (artikel 11)
Det utökade skyddet för presspublikationer, eller den så kallade länkskatten, är en av de mest kontroversiella punkterna i direktivet. Länkskatten innebär att nyhetsartiklar får ett utökat upphovsrättsskydd genom att förlaget har rätt att ta ut avgift då en länk till en tidningsartikel publiceras tillsammans med kort information om innehållet i artikeln. Många plattformar på internet, som t.ex. Google och Facebook, har den här funktionaliteten inbyggd i sina tjänster. Vetenskapliga publikationer omfattas inte av detta.

Uppladdningsfilter (artikel 13)
Den andra kontroversiella punkten i direktivet är den som handlar om så kallade uppladdningsfilter. Det går ut på att plattformar och tjänster på internet som låter användaren själv publicera material, som t.ex. YouTube, Instagram och Facebook, måste använda sig av teknologi som granskar allt som användarna laddar upp.  Syftet är att hitta material som kan ha upphovsrättsligt skydd och hindra det från att publiceras. Den mesta kritiken mot förslaget handlar om att dessa uppladdningsfilter inte kan skilja på vad som är laglig spridning av upphovsrättsligt skyddat material och vad som inte är det. Dessutom kan tekniken var svår och dyr att implementera, och den kan vara ett hinder för utveckling av nya plattformar och tjänster.

Just nu pågår det en febril aktivitet i EU-parlamentet för att stoppa det förslag som JURI har godkänt. En omröstning om detta förväntas hållas den 4 juli. I en sådan får samtliga EU-parlamentariker delta. Vi kommer nu att kontakta alla svenska EU-parlamentariker för att återigen föra fram våra synpunkter.

Vill du veta mer?

Om Svensk biblioteksförenings ståndpunkter:

Svensk biblioteksförening undertecknar öppet brev om reformerad upphovsrätt – artikel 12 september 2017

Vårt remissvar på EU-kommissionens förslag till modernisering av EU:s upphovsrättsreglering (pdf)

Både IFLA, EBLIDA och LIBER har skrivit om vad förslaget kan innebära, både för bibliotek men också för samhället i stort:

Shambolic JURI committee vote on copyright – artikel på EBLIDAs webbplats (nytt fönster)

Sunshine and Clouds: The European Parliament Takes Position on the Copyright Directive – artikel på IFLAs webbplats (nytt fönster)

Copyright Reform: Library Compromises Welcomed But TDM Exception Needs To Go Further – artikel på LIBERs webbplats (nytt fönster)

Om du är intresserad av att engagera dig i frågorna kan du göra det via de här initiativen. Kampanjen ”Save Your Internet” försöker påverka beslutsfattare att stryka artikel 13 i upphovsrättsdirektivet, den som handlar om uppladdningsfilter. Vox Scientia verkar för fri tillgång till information och spridning av kunskap över internet.

Webbplats Save your internet (nytt fönster)

Webbplats Vox Scientia (nytt fönster)