Som medlem hos Svensk biblioteksförening kan du gå med i en rad olika expertnätverk. Ett av dessa nätverk är Expertnätverket för bibliotek och upphovsrätt. Vi har pratat om nätverket med Inga-Lill Nilsson, bibliotekarie på Karlstads universitetsbibliotek och kontaktperson för nätverket.

Vad innebär det att vara med i expertnätverket?
– Nätverket för bibliotek och upphovsrätt startades 2015, med inspiration från ett europeiskt projekt kring upphovsrätt och bibliotekariekompetens. Nätverket har drygt 150 medlemmar. Intresset för upphovsrätt har gradvis ökat i takt med att publicering och spridning av digitalt material ökat, men få svenska bibliotek har ett formellt uppdrag att arbeta med upphovsrätt och kompetensbehoven är stora. Upphovsrättsfrågor idag handlar dock till liten del om att tolka lagstiftningen, det handlar snarare om att hitta praktiska lösningar och kunna guida andra att finna alternativa lösningar. Syftet med nätverket är därför att vara ett nätverk där man kan dela erfarenheter.

Varför är det relevant att ha ett expertnätverk för just bibliotek och upphovsrätt?
– Många av frågorna på forskningsbiblioteken handlar om öppen vetenskap, Creative Commons-licenser och bilder. De kräver oftast att man arbetar aktivt med frågorna. Olika bibliotek kan ha olika typer av frågor men nätverket kan ge möjligheter att träffa kollegor från liknande bibliotek.

Vilken är den viktigaste frågan ni arbetar med just nu?
– På flera av de fysiska nätverksträffarna har vi bjudit in jurister eller andra som pratat om rättsläget eller andra upphovsrättsfrågor. I samband med pandemin började vi med digitala träffar som vi tänker kan komplettera de fysiska träffarna. Vad som avhandlas vid våra nätträffar beror på vilka frågeställningar som deltagarna vill ta upp och vad vi i styrgruppen ser som aktuella frågor. Vid senaste digitala träffen diskuterade vi bland annat upphovsrätt i forskarutbildning vilket också blir temat för nästa träff. Ibland ställs frågor till mejllistan som kan belysas av andra.