I januari 2017 fick Finland en ny bibliotekslag. Syftet med den nya lagen är bland annat att främja ”demokrati och yttrandefrihet”, ”likvärdiga möjligheter till bildning och kultur”, samt ”möjligheterna till livslångt lärande och utveckling av kompetensen”. Vi pratade med Rauha Maarno som är generalsekreterare på Finlands Biblioteksförening och ställde några frågor kring deras nya bibliotekslag.

Vilka är de största skillnaderna jämfört mot tidigare lagstiftning?

– Den nya bibliotekslagen är mer detaljerad. Den gamla lagen hade 12 avsnitt, medan den nya har 20. Nu är lagen mer korrekt och uppdaterad. En av anledningarna till att vi förnyade lagen var att många av arbetsuppgifterna på biblioteken inte var synliga i tidigare lagstiftning. Det fanns också ett behov av att modernisera de regionala bibliotekens uppgifter. Slutligen behövdes också förtydliganden om avgiftsfrihet på biblioteken.

På vilket sätt kommer biblioteksanvändarna att märka av den nya lagstiftningen?

– Det första synliga resultatet är att biblioteksavgifterna kommer att minska, bibliotek kan till exempel inte längre ta ut reservationsavgifter. På lång sikt räknar vi med att ha en liknande utveckling som i Norge, med fler och fler publika evenemang på biblioteken.

Vad är Finlands Biblioteksförening mest nöjd med när det kommer till den nya lagen?

– Vi är mycket glada över att bibliotekslagen nu ger biblioteken ett tydligt samhällsuppdrag. De viktigaste målen för den nya lagen är att stärka demokratin och ge alla likvärdig tillgång till litteratur och kultur. Dessutom är vi glada över den specifika formuleringen av de sex arbetsuppgifter som de offentliga biblioteken har:

1) erbjuda tillgång till material, information och kulturellt innehåll,

2) tillhandahålla en mångsidig och tidsenlig samling,

3) främja läsning och litteratur,

4) tillhandahålla informationstjänster, handledning och stöd vid inhämtning och användning av information och för att främja en mångsidig läskunnighet,

5) erbjuda lokaler för lärande, fritidsintressen, arbete och medborgarverksamhet,

6) främja en samhällelig och kulturell dialog.

Vad är ni minst nöjda med när det kommer till nya lagen?

– Med den nya lagstiftningen ställs inte längre specifika kompetenskrav för biblioteksmedarbetare. Den tidigare lagen angav tydligt hur många av personalen som måste ha en biblioteksutbildning. Vi är inte helt säkra på vilka konsekvenser detta kommer att få för biblioteken i Finland, men vi arbetar aktivt med att bevaka situationen. Biblioteken behöver utbildad personal med specifik biblioteksutbildning. Samtidigt måste det också finnas andra yrkesgrupper för att kunna erbjuda kvalitativa bibliotekstjänster.

På vilket sätt har Finlands biblioteksförening försökt påverka den nya lagen?

– Vi hade en representant med i arbetsgruppen för den nya lagen. Vi har också lämnat yttranden till departementet. Några av våra förslag har också förverkligats, till exempel att inkludera främjandet av yttrandefrihet i lagen.

Här kan du läsa Finlands nya bibliotekslag, öppnas i nytt fönster.

Fotograf: Jonas Tana.