Läsdelegationen lämnade den 28 juni 2018 sitt betänkande ”Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället.”

– Läsdelegationen har genomfört ett gediget arbete och lämnar flera bra förslag som skulle stärka det läsfrämjande arbetet. Förslagen kring bemannade skolbibliotek och läsfrämjandelyft ligger väl i linje med vad vi framfört vid våra möten med delegationen, kommenterar Karin Linder, generalsekreterare för Svensk biblioteksförening.

– Det är också bra att delegationen lyfter behovet av mer forskning kring effekter av olika metoder och arbetssätt kring läsning, samt förstärkning av den professionsinriktade biblioteksforskningen. Mer kunskap behövs för att på bästa sätt driva det läsfrämjande arbetet framåt, säger Karin Linder.

Delegationen har haft regeringens uppdrag att kartlägga och följa utvecklingen på området samt säkerställa att uppföljning kan ske i enlighet med uppdraget – att bidra till att ge alla barn och ungdomar mer likvärdiga förutsättningar för en fullgod läsförmåga och lustfyllda läsupplevelser.

Betänkandet innehåller bland annat förslag kring att:

  • Frågan om bemannade skolbibliotek ska utredas. Delegationen föreslår även att skolbiblioteksverksamhet ska definieras på förordningsnivå och därefter ska Skolverket få i uppdrag att ta fram ett allmänt råd om hur en skolbiblioteksverksamhet – med hänsyn tagen till de olika förutsättningar och behov som skolor har – kan byggas upp.
  • En nationell satsning genomförs för folkbibliotekarier, med inriktning på folkbibliotekariers läsfrämjande uppdrag gentemot barn och unga.
  • Kulturrådet långsiktigt bör stödja kommuner som i samverkan med BVC, folkbibliotek och förskolor arbetar med små barns språkutveckling, exempelvis Bokstart, och även verka för att fler kommuner påbörjar en samverkan kring små barns språkutveckling.

Hela betänkandet kan läsas här (pdf, nytt fönster)