Nu är föreningens nya styrelse vald, och vi presenterar en ny ledamot samt fyra omvalda ledamöter. En ledamot avgår, och vi tackar Malin Ögland för hennes insatser.

Årsmötet valde Morgan Palmqvist som ny ledamot.

Morgan Palmqvist:

Överbibliotekarie, Göteborgs universitet.

Morgan har lång erfarenhet av olika chefspositioner från bibliotekssektorn och är nu verksam som överbibliotekarie vid Göteborgs universitet. I rollen som chef har Morgan växlat mellan kommunala bibliotek och små och stora lärosätesbibliotek. Han har i olika sammanhang genom åren engagerat sig i frågor som rör det nationella samspelet mellan olika bibliotekstyper, bland annat inom Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF. Djupt rotad i högskoleoch universitetsbibliotekssektorn blir Morgan en viktig tillgång i en styrelse som ska arbeta för hela bibliotekssektorn.

Morgan skulle vilja engagera sig i att tydliggöra lärosätesbibliotekens roll i det nationella samspelet om att bibehålla och utveckla jämlik tillgång av forskningsbaserad information. Han ingick i Svensk biblioteksförenings utvecklingsråd som verkade för den nationella biblioteksstrategins tillkomst. Där ingår förstås lärosätesbiblioteken, men samspelet dem sinsemellan och med andra bibliotekstyper behöver konkretiseras och preciseras för att strategin ska bli kraftfull. ”Det är i själva verket i högsta grad en demokratisk fråga att detta samspel blir tydligt och värderas!”.

En andra sak Morgan skulle vilja verka för, bland annat som debattör och ”lobbyist”, är att stärka kännedomen och förståelsen för biblioteks- och informationsvetenskapen som redskap för att skapa goda förutsättningar för hög kvalitet i både utbildning och forskning. Här avses utbildning på alla nivåer, inte bara inom universitet- och högskola.