Nu är föreningens nya styrelse vald. Helene Öberg blev omvald som ordförande och vi kan även presenterar två nya ledamöter samt tre omvalda ledamöter.

Två ledamöter avgår, och vi tackar ledamöterna Daniel Forsman och Rebecca Bachmann för deras insatser. Britt Stakston, Peter Björkman och Catharina Isberg valdes om som ledamöter i styrelsen.

Nya ledamöter

Elin Nord, teamledare för användarserviceteamet på Samhällsvetenskapliga biblioteken vid Göteborgs universitetsbibliotek.

Elin har även ett uppdrag som ledamot i regeringens Läsråd.

Hon är sedan sex år ledamot i DIK:s förbundsstyrelse och ingår då också i NSG – Nationella skolbiblioteksgruppen, som bland annat arbetar med påverkansarbete kring bemannade skolbibliotek. Hon har tidigare arbetat på folkbibliotek och har främst haft fokus på frågor som rör tillgänglig läsning, användarorienterat utvecklings- och förbättringsarbete samt utforskat metoder för att arbeta uppsökande gentemot nya målgrupper.

Under sju år var Elin ordförande för Svenska Daisykonsortiet, som är en sammanslutning av främst olika bibliotek som verkar för att sprida kunskap om tillgänglig läsning och tillgängliga medier. Den erfarenheten och kunskapen är särskilt betydelsefull med tanke på den nya lagstiftning om marknadens tillgängliga e-böcker som börjar gälla 2025.

Utanför sitt arbete är Elin sedan två år ordförande för föreningen Stolta föräldrar i Göteborg, som samlar föräldrar och andra anhöriga till unga hbtqi-personer.

Med sina olika kompetenser, perspektiv och föreningsvana kommer Elin Nord att bidra till Svensk biblioteksförenings viktiga arbete med att påverka och stärka bibliotekens och framförallt skolbibliotekens roll och framtid.

Barakat Aldammad, enhetschef på Örebro bibliotek, från maj 2024.

Barakat var tidigare bibliotekskonsulent på kulturförvaltningen i Västra Götalandsregionen, där han arbetade med samarbeten, verksamhetsutveckling, kompetensförsörjning och kvalitet för folkbiblioteken i regionen vad gäller flerspråk och delaktighet. Dessförinnan arbetade han som mångspråksbibliotekarie på folkbibliotek med fokus på prioriterade målgrupper som har ett stort behov av biblioteksservice, men av olika anledningar tidigare haft svårt för att komma över tröskeln till biblioteket.

Barakat utbildade sig till bibliotekarie i Damaskus, Syrien och har arbetat i Egypten och Qatar. Barakat var styrelseledamot i Regionförening Väst 2021–2023. Han är ledamot i arbetsgruppen för barn- och ungdomslitteratur/Kulturrådet sedan 2023 och kontaktperson för Expertnätverket för bibliotekens arbete med mångspråk och nyanlända sedan 2019.

Barakat Aldammad kommer med sina kompetenser och perspektiv tillsammans med de andra i styrelsen jobba vidare för att stärka och bevara biblioteken som demokratiska arenor, vidga deltagandet och sänka trösklarna så att biblioteken blir tillgängliga för alla.

Ny valberedning

Under årsmötet valdes följande ledamöter in i valberedningen:

Gunilla Herdenberg, pensionär, tidigare riksbibliotekarie (omval)

Anja Dahlstedt, kultur- och fritidsdirektör i Huddinge kommun (omval)

Lena Lundberg Vesterlund, avdelningschef Kultur- och fritidsförvaltningen i Luleå (omval)

Johan Anderung, bibliotekschef Hudiksvalls kommun (nyval)

Ellen Follin och Britt-Marie Ingdén-Ringselle avgick från valberedningen. Valberedningens sammankallande utses av valberedningen själv.