Svensk biblioteksförenings styrelse har nu fattat beslut om vilka som får motta 2020 års utvecklingsstöd.

Svensk biblioteksförenings utvecklingsstöd ska användas till utvecklingsarbete vid ett bibliotek eller motsvarande institution. Stödet har delats ut årligen sedan 2010 och kan sökas av alla våra institutionella medlemmar. Särskild vikt läggs vid framåtsyftande och nyskapande förslag, och förslag som syftar till ökat samarbete. Under åren 2020–2024 prioriterar styrelsen projekt med en tydlig koppling till föreningens vision.

Dessa tre ansökningar har i år blivit beviljade utvecklingsstöd:

Göteborgs universitetsbibliotek/Högskolan i Borås/Chalmers

för projektet ”En integrerad modell för omvärldsanalys och kompetensförsörjning för universitets- och högskolebibliotek samt utbildningsanordnare inom biblioteks- och informationsvetenskap.”

Ur ansökan:
”Bibliotekens förmåga till kompetensförsörjning är avgörande för bibliotekens fortsatta relevans. Biblioteken behöver där tillsammans med BoI-aktörerna öka sin samverkan för att klara av att inte bara följa utvecklingen utan vara i framkant. Den modell för integrerad omvärldsanalys och kompetensförsörjning som vi arbetar fram är tänkt att vara generisk så att i princip alla lärosätesbibliotek i Sverige ska kunna dra nytta av  den. Planen är att inom ramen för Forum för bibliotekschefers nya samarbetsplattform låta andra lärosätesbibliotek redan under projekttiden kunna ta del av arbetet. I förlängningen ser vi att modellen kan vara användbar även för andra offentliga bibliotek.”

Vadstena bibliotek

för projektet ”Att läsa är ett äventyr! Läsfrämjande rollspel.”

Ur ansökan:
”Många bibliotek  tillhandahåller spel i olika former, men inte så många använder spel, och rollspel i synnerhet, för att jobba läsfrämjande. Jag tänker hitta roliga metoder, roliga för mig som bibliotekarie och roliga för deltagarna, som är lätta att prova. Genom projektet, i den avslutande dokumentationen, kommer det att finnas en genomgång av passande rollspel/rollspelsböcker, ”manualer” för hur man kan starta och utföra ett rollspelande läsprojekt, färdiga mindre äventyr (scenarior) som annan bibliotekspersonal kan prova.”

Kungsörs bibliotek och Vingåkers bibliotek

för projektet ”Människor, kultur & miljö i Västra Mälardalen.”

Ur ansökan:
”Vi vill höja den digitala kompetensen hos bibliotekspersonalen liksom hos medborgarna på Kungsörs och Vingåkers bibliotek när det gäller att kunna producera filmer som kan visas på sociala medier, främst på YouTube. Ett antal utbildningstillfällen anordnas på varje bibliotek för medborgare och bibliotekspersonal. Efter genomförda utbildningstillfällen erbjuder biblioteken inspirations- och/eller handledningsträffar för invånarna i kommunerna. På YouTube skapas en gemensam filmkanal: ”Människor, Kultur & Miljö i Västra Mälardalen” för att belysa det lokala; människorna som lever där, speciella miljöer ”smultronställen” och det som är unikt i Västra Mälardalen. På kanalen lägger biblioteken ut filmer som både skapats av bibliotekspersonal och invånare i kommunerna.”