En av mottagarna av Svensk biblioteksförenings forskningsinitierande stöd är i år Kerstin Rydbeck, för sin forskning inom Shared Reading.

Shared Reading är en metod för högläsning med litteraturdiskussion i grupp, utvecklad av den brittiska litteraturvetaren Jane Davis. Metoden används främst i grupper av ovana läsare som befinner sig i någon form av utanförskap, och har som främsta syfte att erbjuda en gemenskap, stärka individerna och få dem att upptäcka läsning.

Kerstin Rydbeck, professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid institutionen för ABM vid Uppsala universitet, har inlett arbetet med ett forskningsprojekt kring Shared Reading i de nordiska länderna, genom ett samarbete med universiteten i Lund, Oslo och Århus. Forskargruppen vill bland annat undersöka hur Shared Reading kan användas för nyanlända barn och ungdomar; en grupp som tidigare inte beforskats i sammanhanget.
– Många ungdomar och barn som kommer hit har med sig mycket i bagaget, de är isolerade och har ganska mycket tid medan de väntar på besked om att få stanna. Det saknas också generellt sociala aktiviteter för den här gruppen, säger Rydbeck.

Stort intresse från biblioteken
Svensk biblioteksförenings stöd på 50 000 kronor kommer att användas till att finansiera forskargruppens möten, och författandet av ansökningshandlingar till andra forskningsfinansiärer innan projektet kan starta, uppskattningsvis år 2020. Forskningsprojektet kommer att läggas upp som ett slags aktionsforskning, med tät kontakt mellan forskarna och de aktörer som organiserar Shared Reading-verksamhet. En viktig del är också utbyte av erfarenheter kring vilka texter som passar bra att använda, och därigenom skapa en ”textbank” till stöd för gruppledare. Olika metoder kommer att användas i projektet, framförallt deltagande observation och intervjuer men även inspelningar av samtal med gruppledare och av diskussioner i grupper.

Shared reading har just börjat spridas i Sverige, och Kerstin Rydbeck höll i våras en workshop i samarbete med Uppsala universitet och Länsbiblioteket i Uppsala om metoden. Hon berättar om ett stort intresse, framförallt från biblioteksvärlden.
– Vi har en ganska välutvecklad infrastruktur för folkbildning i Sverige, både när det gäller bibliotek och studieförbund, och jag vet flera som är väldigt intresserade av att starta sina första grupper.

Alla ledare av Shared Reading-grupper måste först genomgå den utbildning som ges av den engelska organisation The Reader, som bildats och leds av Jane Davis. Vid några tillfällen har personal därifrån kommit hit och hållit utbildningar på uppdrag, och det finns nu cirka 20 Shared Reading-ledare i Sverige. En målsättning med det planerade projektet är även att kunna bidra till utvecklingen av en utbildning på svenska för Shared Reading-ledare.

Läs mer om Shared Reading på The Readers webbplats (nytt fönster, text på engelska)

Den andra mottagaren av årets forskningsinitierande stöd är Julia Pennlert, för pilotstudien Litteratur i örat. Läs artikeln om hennes projekt på sidan 45 i senaste numret av Biblioteksbladet.
Läs Biblioteksbladet nr 8 2017 som e-tidning (nytt fönster)

Foto av Kerstin Rydbeck: M Wallerstedt