Den senaste SOM-undersökningen visar att svenskarnas förtroende för biblioteken är alltjämt stort. Andelen med högt förtroende för biblioteken ökar från 60 till 62 procent från 2022 till 2023. Det är viktigt att biblioteken får bevara sitt oberoende från politiken, särskilt när försök till otillbörlig påverkan på bibliotekens program och bestånd har ökat de senaste åren. 

– Det är positivt att förtroendet för folkbiblioteken stärks, trots att de blir allt mer utsatta av påtryckningar från politiker, säger Silvia Ernhagen, generalsekreterare på Svensk biblioteksförening.  

Utöver att det finns ett högt förtroende för biblioteken är ett glädjande resultat i undersökningen att besöken på biblioteken ofta är uppe i nästan samma nivåer som före pandemin, vilket visar på ett stort intresse från allmänheten. Ett annat positivt besked är att det har skett en viss ökning när det gäller mäns läsning i olika format. Sedan 2022 har andelen män som läser högt för barn varje vecka ökat med tre procentenheter. Detta gör också att högläsningen ökat totalt. 

– Det är ju extra roligt att andelen manliga läsande ökat något eftersom det annars ofta är ett negativt fokus i rapporteringen kring pojkars och mäns läsvanor, säger Jonas Söderholm, lektor vid Bibliotekshögskolan och en av artikelförfattarna.

Den senaste nationella SOM-undersökningen, som genomfördes i samverkan med bland annat Svensk biblioteksförening, Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås och Kungliga biblioteket, visar dessutom tydliga mönster i biblioteksanvändningen. En större andel av de som inte talar svenska i hemmet besöker biblioteket jämfört med de som talar svenska, 40 procent respektive 29 procent. Högutbildade i storstäder besöker biblioteken i större utsträckning än lågutbildade på landsbygden.  

En annan observation är att av de som regelbundet besökt ett bibliotek har 43 procent frågat en bibliotekarie om hjälp, vilket understryker bibliotekens och bibliotekariens roll som viktiga och vägledande för allmänheten. 

– Det är också viktigt att stärka biblioteken och bibliotekarierna så att påtryckningarna inte leder till rädsla och tystnad. Biblioteken ska vara en arena för demokrati och fri åsiktsbildning, det måste vi alla hjälpas åt att värna, avslutar Silvia Ernhagen.