Runt 30 av Regionförening sydosts medlemmar träffades den 6 november för att diskutera kompetensbehov och yrkesroll.  Det blev en tankeväckande dag med spännande föreläsningar och samtal.

Johanna Hansson, projektledare/chef för Almedalsbiblioteket och författare till boken Makten och ärligheten, delade med sig av sina tankar om bibliotekschefsrollen. Några uppmaningar handlade om att se sitt eget handlingsutrymme, förstå vikten av att inte göra sig ensam och att värdesätta bedömningarna.

Bo Westas beskrev hur fokus inom DIK har flyttats från profession till kompetens. Deltagande, dialog, demokrati, delaktighet och digitalisering lyftes som framtidens kompetenser för folkbibliotek, museum och arkiv. Joacim Hansson, professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Linnéuniversitetet, pratade däremot om en bibliotekarieprofession och lyfte roller som förvaltande, förmedlande, pedagogisk, emancipatorisk och producerande. Han efterlyste kontinuerlig kompetensutveckling för specialister.

Avslutningsvis fick vi ta del av hur några bibliotekarier i regionen ser på utmaningarna i yrkesrollen och vilka kompetensbehov som är viktiga framöver.