Utredningen Från kris till kraft – återstart för kulturen (SOU 2021:77) tillsattes av regeringen i slutet av 2020 för att sammanfatta effekterna av vad pandemin har inneburit för kultursektorn och analysera vad man lärt sig inför framtiden. I september 2021 lämnade utredningen ett antal förslag för att stärka förutsättningarna för kulturlivet i Sverige. Två områden berör bibliotekssektorn direkt.

Utredningen föreslår att en utredning bör göras för att bana väg för en nationell samordning av bibliotekens utlån av e-böcker. Bakgrunden är den snabba ökningen av folkbibliotekens e-boksutlåning de senaste åren och den kostnadsökning detta medfört.

I föreningens remissvar poängterar vi betydelsen av ett långsiktigt ekonomiskt ansvarstagande för folkbibliotekens ekonomi. I sammanställningen Folkbibliotekens ekonomiska förutsättningar sedan 2000 tvingas vi tyvärr konstatera att folkbiblioteken halkat efter om man jämför med annan kommunal verksamhet. Under perioden 2015 till 2019 minskade exempelvis de totala medieanslagen över fem procent. Utan hållbar finansiering kommer inte biblioteken kunna erbjuda ett attraktivt utbud av medier i olika format. Föreningen välkomnar en utredning hur bibliotekens utlån av e-böcker kan förbättras men vill inte på förhand slå fast att en nationell lösning är den bästa vägen framåt.

Ett annat av utredningens förslag handlar om en större satsning på digitalisering av kulturarvet. Totalt handlar det om 800 miljoner kronor över en treårsperiod. Vi delar utredningens uppfattning att det finns mycket att göra på detta område. Kungliga biblioteket och de stora universitetsbiblioteken samarbetar exempelvis för att digitalisera och tillgängliggöra det svenska trycket från 1400-talet och framåt. Med nuvarande takt är bedömningen att detta kommer ta över 200 år. Vi tror dock att en ökad ambitionsnivå måste ha ett mer långsiktigt perspektiv än att endast omfatta den arbetsmarknadsinsats på ett par år som utredningen föreslår. Vi ser också att det bästa sättet att åstadkomma detta är att bygga på befintligt arbete, prioriteringar och samverkan och skala upp dessa väsentligt.

Till remissvaret